Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
nhiƯm chi - chun tiỊn

nhiƯm chi - chun tiỊn

Tải bản đầy đủ - 66trang

trong thời gian thực tập tại chi nhánh có duy nhất một trờng hợp thanh toán bằng Séc bảo chi.
Hạch toán: Nợ TK tiền gửi ngời mua Có TK tiền gửi đảm bảo thanh toán Séc bảo chi
Ví dụ thực tế: Ngày 1082006 Công ty CP Mỹ Hảo nộp vào Ngân hàng một tờ Séc bảo
chi, trả tiền cho chi nhánh điện Tía, số tiền trên séc là 10.000.000đ Sau khi kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp kế toán hạch toán lần 1
Nợ TK 421101 Công ty CP Mỹ Hảo Có TK 421101.010008
Khi khách hàng nộp lại séc vào Ngân hàng đã giao dịch ở NHB, kế toán sẽ hạch toán lần 2.
Nợ TK 511102 Có TK 421101Công ty CP Mü H¶o
Xư lý chøng tõ: + SÐc b¶o chi đóng vào chứng từ kế toán

1.2. Séc chuyển khoản


Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng, thanh toán chuyển tiền bằng séc rất ít, séc chuyển khoản không có, chủ u thanh to¸n b»ng UNC, GNT chun tiỊn,
giÊy rót HMKP.

2. Uỷ nhiệm chi - chuyển tiền


Tại chi nhánh NHNoPTNT Thờng Tín hình thức thanh toán này là khá phổ biến, khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, công ty TNHH, KBNN...
Thanh toán UNC bắt nguồn từ bên mua,khi nhân đợc hàng hoá ,dịch vụ từ bên mua sẽ lập 4 liên hoặc 2 liên uỷ nhiệm chi đã đợc in sẵn theo mẫu quy định
của ngân hàng nộp vào ngân hàng nơi mình mở tài khoản để trích tài khoản tiền gửi của mình để trả cho ngời thụ hởng đợc ghi trong uỷ nhiệm chi.Kiểm soát viên
có nhiệm vụ kiểm tra ,kiểm soát các nội dung mà khách hàng ghi trên giấy
41
UNC ,xem số d của khách hàng trên tài khoản có đủ số d để thanh toán hay không .Nếu không đúng trả lại khách hàng, còn nếu đúng thì làm thủ tục xử lý các liên
UNC để thanh toán cho khách hàng và hạch toán.
Trờng hợp 1:
- Hai khách hàng thanh toán cùng một Ngân hàng, cùng địa bàn, cùng hệ thống. Khách hàng phải lập 4 liên UNC, hiện nay Ngân hàng sử dụng kế toán máy
nên khách hàng lập 3 liên.
- Kế toán xử lý 3 liên UNC nh sau: + 1 liên thông báo Nợ
+ 1 liên thông báo Có + 1 liên ghi Có tài khoản đóng chứng từ
Trờng hợp 2
- Hai khách hàng thanh toán khác Ngân hàng, cùng hệ thống, cùng địa bàn khách hàng phải lập 2 liên UNC.
- Kế toán xử lý 2 liên UNC nh sau: + 1 liên báo Nợ khách hàng
+ 1 liên ghi Nợ CTĐT và đóng chứng từ Kế toán nhận đợc bộ UNC của khách hàng gửi tới Ngân hàng có nhiệm vụ
kiểm tra, kiểm soát nội dung trên UNC có hợp lệ hợp pháp, kiểm tra số d trên tài khoản của khách hàng có đủ để thanh toán không. Nếu không đủ, không hợp lệ thì
từ chối thanh toán. Nếu đủ và hợp lệ thì kế toán hạch toán vào máy, ghi số bút toán, nếu khách hàng chuyển tiền thì vào CTĐT tạo dữ liệu gốc.
Kế toán hạch toán: - Trờng hợp khách hàng bên bán có tài khoản tại đơn vị mình
Nợ TKTG đơn vị mua tiểu khoản đơn vị mua Có TKTG đơn vị bán tiểu khoản đơn vị bán
- Trờng hợp bên bán có tài khoản tại Ngân hàng cùng địa bàn hoặc khác địa bàn nhng cùng hệ thống.
a. Nợ TKTG đơn vị mua
42
Có TK CTĐT b.
Nợ TKTG đơn vị mua Có phí chuyển tiền.
- Trờng hợp khách hàng bên bán có tài khoản tại Ngân hàng khác hệ thống. + Nếu trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố thì thanh toán chuyển tiền về tỉnh.
+ Nếu khác địa bàn tỉnh, thành phố thì thanh to¸n chun tiỊn vỊ NHTW. VÝ dơ thùc tÕ:
- Trêng hợp khách hàng có tài khoản tại đơn vị mình. Ngày 2082006 Công ty Nam á nộp vào Ngân hàng 3 liên UNC để thanh
toán phí chuyển tiền cho NHNoPTNT Thờng Tín, số tiền là 330.000đ. Hạch toán:
Nợ TK 421101Công ty Nam ¸ 363.000 ® Cã TK 453101.01 33.000 ®
Cã TK 71101001 330.000 đ Xử lý chứng từ:
+ 1 liên ghi nợ cho Công ty TNHH may thêu sông Hơng + 1 liên làm giấy báo Có cho Công ty
+ 1 liên đóng vào chứng từ kế toán. - Trờng hợp khách hàng bên bán có tài khoản tại Ngân hàng khác địa bàn
nhng cùng hệ thống. Ngày 2282006 Công Ty Tiger nộp vào Ngân hàng 2 liên UNC, trả tiền hàng
cho Công ty TNHH Coma có TK tại NHNoPTNT Quận I - TP Hồ Chí Minh, số tiền chuyển 50.000.000đ.
Kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và số d tài khoản cho vay của Công ty của chứng từ và tiến hành hạch toán.
Nợ TK 421101.030001Công ty Coca 50.000.000đ Có TK 519121.2943 Công ty Coma
50.000.000đ Kế toán hạch toán thu phí chuyển tiền:
Nợ TK 421101.03001Công ty Coca 330.000đ
43
Có TK 453101.01 30.000®
Cã TK 711001.01 300.000®
Xư lý chøng tõ: -1 liên ghi Nợ cho Công ty Coca
-1 liên lu chứng từ CTĐT đong chứng từ

3. Tiết kiệm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

nhiƯm chi - chun tiỊn

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×