Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Kế toán chi tiền mặt

Kế toán chi tiền mặt

Tải bản đầy đủ - 66trang

Cã TK 453101.01 9090® Cã TK 711001.01 9090đ

3.2. Kế toán chi tiền mặt


Đối với khách hàng đến lĩnh tiền mặt, rút tiền từ tài khoản tiền gửi cá
nhân, khách viết giấy lĩnh tiền mặt, kế toán viên kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của giấy lĩnh, đối chiều CMT, chữ ký mẫu, số s trên tài khoản
nếu khớp đúng, kế toán hạch toán vào máy ghi số bút toán, cho kiểm soát viên kiểm soát lại, kiểm soát hợp lệ, chuyển cho thủ quỹ để chi trả
cho khách hàng.
Các trờng hợp không nhất thiết phải có chứng minh th : Chi tr¶ tiỊn gưi
tiÕt kiƯm , kú phiÕu , trái phiếu , ký danh thì kế toán phải đối chiếu chữ ký của khách hàng trên chứng từ với chữ ký đăng ký mẫu lu tại ngân
hàng
Ví dụ thực tế: Ngày 1682006 anh Nguyễn Xuân Hng nộp vào ngân hàng một giấy lĩnh
tiền mặt, để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của mình, số tiền là: 160.000.000đ. Định khoản: Nợ TK 421101.030002Nguyễn Xuân Nam 160.000.000®
Cã TK 101101.01 160.000.000®
Xư lý chøng tõ: - Giấy lĩnh tiền mặt đóng vào chứng từ kế toán
Đối với khách hàng đến lĩnh tiền gửi tiết kiệm, khách hàng viết giấy lĩnh tiền tiết kiệm, kế toán đối chiếu chữ ký mẫu của khách hàng trên thẻ lu của khách
hàng, nếu hợp lệ hợp pháp kế toán hạch toán vào máy, ghi số bút toán, chuyển cho thủ quỹ để chi trả cho khách hàng.
Ví dụ thực tế: Ngày 2582006 anh Phạm Văn Hiền đến rút tiền tiết kiệm CKH 12T số
tiền gốc là 420.000.000đ. Định khoản:
Nợ TK 423202.12 420.000.000đ
38
Có TK 101101.01 420.000.000đ
Xử lý chứng từ: + Thẻ lu vµ sỉ tiÕt kiƯm, giÊy lÜnh tiỊn tiÕt kiƯm đóng vào chứng từ kế toán.
Đối với chi hoa hồng: Khi tỉ trëng ®i nép l·i cho tỉ nhãm, kÕ toán hạch toán vào máy, rồi chỉ hoa hồng theo sè tiỊn nép nh©n tû lƯ chi hoa hång hiƯn nay
lµ 3tỉng sè thu l·i
VÝ dơ thùc tÕ: Ngµy 2472006 Bà Nguyễn Thị Thu nộp lãi cho tổ nhóm phụ nữ, số tiền là
400.000đ. Định khoản: Nỵ TK 101101.01 500.000 ®
Cã TK 702001.01 500.000 ® Sau khi kÕ toán hạch toán vào máy số tiền lãi đã thu, tiến hành hạch toán
chi hoa hồng cho tổ trởng. Hạch toán: Nợ TK 816002.01
500.000 x 3 Có TK 101101.01
500.000 x3 Xử lý chứng từ:
+ Liên 1: Đóng chứng từ kế toán
Đối với chi công tác hành chính. Chi các hoạt động hành chính của cơ quan nh tạm ứng, chi tiếp khách, tiếp
thị, chi mua sắm tài sản... Ví dụ thực tế:
Ngày 12082006 cô Lê Thị Hoa phòng hành chính nộp một tờ giấy đề nghị Ngân hàng tạm ứng để hoạt động hành chính trong tháng 8, số tiền là
2.000.000đ.
Định khoản: Nợ TK 361201.01
2.000.000đ Có TK 101101.01
2.000.000đ
39
Ngoài ra còn có một số hoạt động chi khác.

3.3. Kiểm kê quỹ cuối ngày


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán chi tiền mặt

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×
x