Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
KiĨm tra hå s¬ cho vay

KiĨm tra hå s¬ cho vay

Tải bản đầy đủ - 66trang

- Có nhiều biện pháp để CBTD kiểm tra điều kiện vay vốn và đánh giá, phân tích dự án bằng phơng pháp:
+ Xuống hộ gia đình kiểm tra thực tế, đây là điều kiện cơ bản ta có thể đánh giá đợc thực trạng về sản xuất kinh doanh của hộ vay.
+ Dựa vào tài liệu của khách hàng gửi đến ta đánh giá, phân tích, so sánh để tổng hợp tính khả thi của dự án.
+ Thông qua các tổ chức tín chấp địa phơng nh Hội nông dân, Hội CCB, Hội phụ nữ...
+ Căn cứ vào xác nhận của chính quyền địa phơng và một số thông tin ở địa bàn.

b. Kiểm tra hồ sơ cho vay


CBTD trực tiếp kiểm tra Hồ sơ pháp lý và Hồ sơ vay vốn theo các bớc quy định.
Đối với Hồ sơ pháp lý khi kiểm tra ta cần xác định nh sau: - Trờng hợp hộ vay vốn không có CMND cần yêu cầu hộ vay vốn thực hiện
một trong các biện pháp sau: + Làm đơn đề nghị nói rõ lý do không có CMND, có dán ảnh và có xác
nhận của UBND xã. + Trên sổ vay vốn bắt buộc khách hàng phải dán ảnh.
- Đối với sổ hộ khẩu, tại thời điểm xin vay xác định ngời vay đã tách hộ cha nhằm khắc phục sai sót, ngời vay đã đi ở riêng, tách hộ mà vẫn dùng chung sổ hộ
khẩu, yêu cầu làm giấy uỷ quyền.
- Giấy đề nghị vay vốn: Đề nghị do chính ngời vay viết đầy đủ các yếu tố quy định trên giấy và ký tên. Nếu ngời vay không biết viết thì có thể nhờ ngời
khác viết hộ, sau khi đó đọc lại cho ngời vay nghe và điểm chỉ.
- Trờng hợp hộ vay vốn, cá nhân, tổ hợp tác phải có dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ. CBTD sẽ thẩm định và lập báo cáo thẩm định.
- Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ, CBTD phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp các loại giấy tờ nh: biên bản thành lập tổ vay vốn, hợp đồng làm dịch vụ...
Căn cứ danh sách thành viên và giấy đề nghị vay vốn, CBTD phối hợp với tổ trởng
17
tổ vay vốn kiểm tra điển hình hoặc toàn diện điều kiện vay vốn của tổ viên kiểm tra điển hình hoặc toàn diện điều kiện vay vốn của tổ viên.
- Cá nhân vay vốn là ngời hởng lơng vay phục vụ nhu cầu đời sống, ngoài việc kiểm tra mức lơng, tính ổn định của lơng hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn,
CBTD kiểm tra khoản thu nhập khác ngoài l¬ng.
- Hé vay qua doanh nghiƯp, CBTD kiĨm tra xem doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định, xác định hình thức chuyển tải vốn để hộ gia đình, các hợp
đồng dịch vụ cung ứng vật t tiền vốn, tiêu thụ sản phẩm.
- Đối với Hồ sơ vay vốn CBTD xác định hộ có phải thực hiện và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay để hớng dẫn lập hồ sơ và kiểm tra hồ
sơ. CBTD phải quan tâm đối với hộ vay vốn phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay là phải kiểm tra Hồ sơ đảm bảo tiền vay. Việc kiểm tra thùc hiƯn theo 2 ph-
¬ng diƯn:
+ KiĨm tra thùc tÕ tài sản đảm bảo: xác định hình dáng, quy mô, số lợng, chủng loại, vị trí, tính chất kỹ thuật của TS. Đây là bớc công việc cực kỳ quan
trọng, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn vốn vay. Riêng đối với vấn đề kỹ thuật của tài sản, CBTD có thể thẩm định nếu am hiểu. Nếu không có khả năng
thẩm định thì trình Ban giám đốc để thuê ngời thẩm định. Qua đó đánh giá tài sản để xác định mức tiền vay.
+ Kiểm tra tính chất hợp lệ, hợp pháp của các loại giấy tờ có liên quan đến tài sản dùng làm đảm bảo. Xác định loại tài sản nào phải mua bảo hiểm, khách
hàng đợc phép khai thác công dụng hởng lợi tức. Tài sản nào đợc dùng bản photocopy để lu hành Ngân hàng giữ bản gốc giấy tờ đó phải do cơ quan có thẩm
quyền cấp và phải có hiệu lực thi hành.
+ Kiểm tra các giải pháp quản lý tài sản nếu áp dụng biện pháp bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay kho tàng, phơng thức quản lý kho, phơng thức thanh
toán khi xuất hàng....
+ Kiểm tra các giải pháp xử lý tài sản nếu tình huống xấu nhất xảy ra là phải phát mại tài sản đó có dễ chuyển nhợng, mua bán, độ giảm giá, phơng thức
xử lý tài sản.
18
+ Vấn đề thỏa thuận với ngời vay về giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất dựa vào giá trị thị trờng nơi có đất là một vấn đề rất nhạy cảm. Hoặc
là không lờng đợc hết Sự biến động trong tơng lai hoặc là có những động cơ không trong sáng, lành mạnh, đều ảnh hởng trực tiếp và hậu quả không nhỏ đối
với chất lợng Tín dụng và an toàn vốn vay.
- Nếu hộ vay cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng giấy tờ có giá sổ TK, kỳ phiếu ..., CBTD phối hợp với kế toán để kiểm tra:
+ Tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tê cã gi¸ + Sè d tiỊn gưi, tiỊn l·i
+ Thời gian còn lại + Đối chiếu chữ ký mẫu, CMT với chữ ký, CMT ngời vay.

3. Đề xuất khoản vay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KiĨm tra hå s¬ cho vay

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×