Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp a. Đối với khách hàng là doanh nghiệp Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống

Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp a. Đối với khách hàng là doanh nghiệp Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống

Tải bản đầy đủ - 66trang

+ Xin vay với số tiền lớn vợt quá nhu cầu và chấp nhận vay với bất cứ lãi suất nào.
+ Nói nhiều hơn làm, có tính lừa lọc... Khi gặp những trờng hợp đó thì CBTD phải hết sức thận trọng điều tra, bằng
mọi cách tiếp cận hoặc thu thập thông tin để quyết định cho vay hay không cho vay. Nếu từ chối nên có biện pháp từ chối khéo và nhẹ nhàng.

4. Quy định về bộ hồ sơ cho vay


Tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Thờng Tín bộ hồ sơ cho vay là văn bản pháp lý, là giấy tờ, hồ sơ để cán bộ thẩm định, đánh giá dự án, nội dung vay vốn
và là hồ sơ ®Ĩ CBTD thn tiƯn trong viƯc theo dâi... nªn bé hồ sơ cho vay cho từng loại khách hàng đợc quy định nh sau:

4.1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp a. Đối với khách hàng là doanh nghiệp


Hồ sơ pháp lý: Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ Tín dụng lần đầu
phải gửi đến Ngân hàng các giấy tờ bản sao công chứng sau: - Quyết định thành lập doanh nghiệp
- Điều lệ doanh nghiệp trừ DNTN - Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nếu có, Tổng Giám đốc, Giám
đốc, kế toán trởng, chủ nhiệm HTX ... - Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Giấy phép đầu t doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài - Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập đối với Công ty cổ phần,
Công ty TNHH, Công ty hợp danh - Các thủ tục về kế toán báo cáo tài chính, dự án tài chính....
Hồ sơ kinh tế: - Kế hoạch, dự ¸n s¶n xuÊt kinh doanh trong kú
- B¸o c¸o thùc hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ gần nhất
11
Hồ sơ vay vốn: - Giấy đề nghị vay vốn
- Dự án, phơng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống - Các chứng từ liên quan xuất trình khi vay vốn
- Hồ sơ đảm bảo tiền vay.

b. Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác


Hồ sơ pháp lý: - Đăng ký kinh doanh đối với cá nhân phải đăng ký kinh doanh
- Hợp đồng hợp tác đối với tổ hợp tác - Giấy uỷ quyền cho ngời đại diện nếu có
Hồ sơ vay vốn: - Giấy đề nghị vay vốn
- Dự án, phơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ - Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định
Ngoài các hồ sơ quy định nh trên đối với: - Hộ gia đình, cá nhân vay qua tổ vốn phải có thêm:
+ Biên bản thành lập tổ vay vốn + Hợp đồng làm dịch vụ nếu có
- Hộ gia đình, cá nhân vay thông qua doanh nghiệp phải có: + Hợp đồng làm dịch vụ
- Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, cá nhân: + Hợp đồng cung ứng vật t, tiền vốn cho hộ gia đình, cá nhân
+ Danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị Ngân hàng cho vay.

c. Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống


- Giấy đề nghị vay vốn - Khách hàng có sổ lơng phải có xác nhận của cơ quan quản lý lao động
hoặc cơ quan chi trả, có sự thỏa thuận tay ba khi thu nợ nếu khách hàng không hoàn thành nợ.
12
- Hồ sơ đảm bảo tiền vay nếu có tài sản đảm bảo

4.2. Hồ sơ do ngân hàng lập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp a. Đối với khách hàng là doanh nghiệp Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác Đối với khách hàng vay nhu cầu đời sống

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×