Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Phòng tín dụng Phòng kế toán ngân quỹ Phòng hành chính nhân sự Chi nhánh liên xã

Phòng tín dụng Phòng kế toán ngân quỹ Phòng hành chính nhân sự Chi nhánh liên xã

Tải bản đầy đủ - 66trang

II. Mô hình của NhNoPTNT Thờng Tín


1. Phòng tín dụng


Nhiệm vụ của phòng là cho vay đối với mọi tổ chức kinh tế cá nhân, hộ gia đình. Đây là phòng chủ lực của Ngân hàng, lợi nhuận của Ngân hàng thu chủ yếu
từ hoạt động này.
Phòng Tín dụng còn tập trung nghiên cứu chiến lợc khách hàng, phân loại khách hàng từ đó tham mu cho Ban giám đốc về mục tiêu, chiến lợc kinh doanh
nhằm mở rộng hoạt động đầu t có hiệu quả.

2. Phòng kế toán ngân quỹ


Nhiệm vụ là huy động vốn, tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, huy động ngoại tệ và dịch vụ chi trả kiều hối. Thực hiện nhiƯm vơ thanh
to¸n b»ng sÐc, ủ nhiƯm chi... thanh to¸n chun tiỊn qua m¹ng vi tÝnh, cËp nhËt tÝch l số liệu hạch toán các khoản cho vay, thu nợ, thu lãi chính xác kịp thời.
Bộ phận ngân quỹ có nhiệm vụ thu - chi kịp thời các khoản của các khách hàng giao dịch khi kế toán chuyển chứng từ sang, cán bộ ngân quỹ tiến hành kiểm
tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành thu - chi cho khách hàng. Cán bộ thủ quỹ có sổ quỹ để theo dõi thu - chi cân đối khớp đúng số d với bộ phận kế
toán.
Phòng kế toán thanh toán - ngân quỹ thờng xuyên phải giao dịch với số l- ợng khách hàng lớn, khối lợng công việc đa dạng, phức tạp. Nên phòng kế toán -
5
ban giám đốc
phòng tín dụng phòng kT-NQ
Phòng hành chính
Chi nhánh liên xã
kế toán trưởng kế toán viên
thủ quỹ
thanh toán ngân quỹ là phòng có nhiệm vụ quan trọng là cơ sở để hạch toán mọi hoạt động của Ngân hàng.

3. Phòng hành chính nhân sự


Phòng làm công tác hành chính nh tiếp khách, văn th, lễ tân, công tác lu trữ, tham mu mở rộng mạng lới kinh doanh, định mức lao động, trực tiếp phục vụ quản
lý hỗ trợ cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thởng, trả lời và giải thích thắc mắc những chủ trơng, chính sách của ngành và của Đảng.

4. Chi nhánh liên xã


Thờng Tín là một huyện rộng và nhu cầu của khách hàng là rất lớn. Do vậy NHNoPTNT Thờng Tín đã mở 3 chi nhánh Ngân hàng liên xã là: chi nhánh
Ngân hàng cấp 3 Tía, Hồng Vân, Quán Gánh. Với đội ngũ cán bộ của các chi nhánh không quản ngại khó khăn, đã phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, tạo uy
tín cho cơ quan.
6
Phần II
nghiệp vụ tín dụng và nghiệp vụ kế toán
______
A.nghiệp vụ tín dụng
ngân hàng nào cũng phải cần đến vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng. Nên vốn Tín dụng là hoạt động cơ bản, lâu dài, kịp thời của quá trình
CNH-HĐH . Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống ngời dân thì phải có sự đầu t vào sản xuất, kinh doanh, áp dụng những KHKT tiến bộ để sản xuất ra hàng hoá
phục vụ bản thân mỗi ngời dân, nâng cao chất lợng cuộc sống và ngoài ra còn xuất khẩu ra thị trờng tiêu thụ. Để làm đợc nh vậy thì điều tất yếu và quan trọng là phải
có vốn đầu t, nhng vốn đầu t ở đâu?
Trớc chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc về phát triển KT-XH , tiến lên CNH-HĐH. Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam không ngừng đầu t về quy mô, vốn,
cơ sở vật chất, lực lợng... để đáp ứng nhu cầu của ngời dân trong công cuộc xây dựng đất nớc. Hiện nay Việt Nam chúng ta đang có tốc độ tăng trởng kinh tế khá
nhanh trong những năm gần đây nên Ngân hàng nhà nớc kết hợp với chủ trơng chính sách của Đảng có những chiến lợc mới, để đẩy mạnh tốc độ phát triển nền
kinh tế mạnh mẽ, bền chặt, lâu dài.
Trong đầu t Tín dụng, hoạt động Tín dụng thờng mang tính rđi ro. Rđi ro TÝn dơng lµ viƯc cÊp TÝn dụng cho một bên vay nợ không thực hiện đợc nghĩa vụ
trả nợ gốc và lãi. Có nghĩa là khách hàng vay vốn không trả đợc nợ theo hợp đồng Tín dụng đã ký, hay nói cách khác là khoản thu nhập dự tính sinh lời từ tài sản cho
vay của Ngân hàng không đợc hoàn trả đầy đủ về số lợng và thời hạn.
Vì vậy, để hạn chế tối đa khả năng rủi ro khi đầu t Tín dụng, hệ thống Ngân hàng nói chung và NHNoPTNT huyện Thờng Tín nói riêng đã có những biện
pháp và quy định nghiêm, chặt chẽ và thủ tục cấp Tín dụng phải đảm bảo tính thống nhất. Cán bộ Tín dụng và khách hàng phải tuân thủ và chấp hành theo quy
định sau:
7

I. Quy định cho vay đối với khách hàng 1. Thực hiện theo các quyết định, nghị định


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng tín dụng Phòng kế toán ngân quỹ Phòng hành chính nhân sự Chi nhánh liên xã

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×
x