Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
- Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ: - Nghiên cứu yếu tố đầu vào cho quá trình đầu t - Nghiên cứu về nguồn vốn

- Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ: - Nghiên cứu yếu tố đầu vào cho quá trình đầu t - Nghiên cứu về nguồn vốn

Tải bản đầy đủ - 72trang

Đối với công ty phải luôn nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin và phải hiểu rõ về thị trờng mình đang hoạt động. Chỉ có thị trờng mới là nơi
kiểm nghiệm nhanh nhất và đúng đắn nhất về kết quả và hiệu quả đầu t , của công ty mình.

1.2. Cơ sở thực tiễn để tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng:


Nh chúng ta thấy để đạt đợc hiệu quả chung, mỗi doanh nghiệp khi muốn tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trờng cần có những chiến lợc
đầu t, sản xuất kinh doanh hợp lý. Muốn có điều này đòi hỏi phải nghiên cứu chặt chẽ thị trờng khi thâm nhập thực tiễn. Nổi bật lên một số vấn đề
sau :

1.2.1 - Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ:


Thu thập thông tin để xem xét, đánh giá nhu cầu của mọi khu vực nhà nớc, các thành phần kinh tế khác, dân chúng và nớc ngoài. Tình hình các
chủ đầu t cụ thể, nhất là các dự án đầu t mà họ sắp tiến hành, các thông tin
gọi thầu của các chủ đầu t, thị hiếu của các chủ đầu t. Khả năng cạnh tranh của các nhà thầu, dự báo chu kỳ suy thoái kinh tế để lập kế hoạch đầu t.

1.2.2 - Nghiên cứu yếu tố đầu vào cho quá trình đầu t


Qua đây công ty sẽ nắm bắt và so sánh tình hình nguồn nguyên vật liệu, giá cả, xác định khả năng mua sắm hay tự sản xuất để đầu t . Tình hình
nguồn máy móc thiết bị và xác định khả năng đầu t mua sắm hay đi thuê, đa
ra phơng án tối u nhất để tiến hành. Một yếu tố nữa mà công ty cần tận dụng triệt để đó là nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phơng, trên các công tr-
ờng, tình hình giao thông vận tải và khả năng liên kết các lực lợng tại chỗ.

1.2.3 - Nghiên cứu về nguồn vốn


Các nguồn vốn đầu t, hỗ trợ vốn u đãi cho công ty, các nguồn tín dụng dài hạn, ngắn hạn và các mức lãi suất tơng ứng
Khi công ty đã nắm bắt rõ ràng về thị trờng trong và ngoài nớc, hiểu rõ về môi trờng kinh doanh và nghiên cứu chặt chẽ các đặc điểm của thị tr -
64
ờng, công ty cần có những quyết sách cơ bản để chiếm lĩnh thị trờng đa ra những phơng pháp quảng cáo tiếp thị, chào hàng hợp lý nhất, phơng án kế
hoạch đấu thầu, giá chào hàng, giá thực hiện phù hợp Đáp ứng đ ợc thị hiếu của khách hàng các chủ đầu t là những cách thức để tìm kiếm và
mở rộng chiếm lĩnh thị trờng một cách hợp lý nhất.
2 - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý các khả năng tiềm tàng:
Các yếu tè ngn lùc n»m trong tỉng thĨ c¸c u tè sản xuất và các yếu tố quản lý, sự cấu tạo hữu cơ của nó tạo thành thực thể sản phẩm của
doanh nghiệp, cho nên nó luôn chứa đựng những khả năng tiềm tàng để sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình sản xuất. Không thể có khả năng tiềm tàng nằm riêng trong từng yếu tố sản
xuất, nói cách khác các khả năng tiềm tàng nằm riêng trong từng yếu tố ssản xuất và quản lý sản xuất cũng cần đợc kết hợp lại, cần trực đồng bộ với
nhau để trở thành một cái hữu ích, có thể khai thác và tận dụng đợc. Để xem xét việc sử dụng và khai thác này chúng ta cần xem xét các
biểu hiện của khả năng tiềm tàng tiết kiệm, hiệu quả ở các yếu tố nguồn lực sản xuất, các yếu tố đó chính là quản trị sử dụng sức lao động, tài sản cố
định và nguyên vật liệu.

2.1 - Về năng suất lao động:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nghiên cứu thị trờng tiêu thụ: - Nghiên cứu yếu tố đầu vào cho quá trình đầu t - Nghiên cứu về nguồn vốn

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×