Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Đầu t vào nguồn lao động Đầu t vào chế biến nông sản

Đầu t vào nguồn lao động Đầu t vào chế biến nông sản

Tải bản đầy đủ - 72trang

- Lựa chọn giải pháp công nghệ hiện đại nhất định hay công nghệ thích nghi phù hợp với hoàn cảnh của đất nớc và Công ty.
- Mua sắm thiết bị và máy móc ở thị trờng nào ở nớc ngoài là có lợi cho hoạt động đầu t phát triển của công ty mình.
- Sử dụng máy móc nhập khẩu hay sản phẩm nội địa. - Mua sắm máy móc đa năng hay chuyên dùng, máy hoạt ®éng chu kú
hay liªn tơc, lín hay nhá, ®é tin cậy và độ bền tới mức nào là hợp lý … - Møc « nhiƠm m«i trêng cho phÐp …
Tõ việc lựa chọn đúng trình độ hiện đại của máy móc thiết bị mà đạt đ- ợc hiệu quả kinh tế cao nhất. Công ty cần xem xét nên mua mới hay thuê
mớn máy móc thiết bị để phù hợp với từng hoàn cảnh kinh doanh của Công ty mình.

2. Đầu t vào nguồn lao động


Trớc hết cần xem xét lợng lao động cha đợc sử dụng hoặc sử dụng cha hợp lý vào các công việc sản xuất và quản lý của công ty chẳng hạn xem xét
các mặt nh :
Tỷ lệ lao động gián tiếp quá mức cần thiết do cha kiện toàn đợc tổ chức quản lý trong số lao động gián tiếp thì số nhân viên hành chính ; tạp
vụ nhiều quá mức so với mức cần thiết trong khi đó số cán bộ kỹ thuật và cán bộ kinh tế lại thiếu.
Trong số công nhân và cán bộ kỹ thuật trực tiếp sản xuất không cân đối về ngành nghề loại thợ chuyên môn và ngành kỹ thuật về trình độ bậc
thợ ; cán bộ kỹ thuật nên phải dùng ép chuyên môn ngành này vào công việc khác ; dùng thợ bậc cao làm công việc bậc thấp hoặc ngợc lại.
Trong đội ngũ công nhân cha cân đối tỷ lệ về giới các tình trạng trên đây đều làm giảm năng lực sản xuất của công ty và là khả năng tiềm
tàng. Chính vì những điều trên Công ty cần cân đối về giới trong toàn công ty để phù hợp với từng loại lao động. Bên cạnh đó cần phải có những biện
58
pháp học hỏi các công ty khác về quản lý nguồn lao động trong công ty, ngoài những biện pháp trên công ty cần phải sa thải những công nhân không
có trình độ, không giúp đợc việc cho công ty; có nh thế thì mới giảm đợc các khoản chi phí về lơng, phụ cấp...Bên cạnh đó, công ty phải đảm bảo đợc
môi trờng làm việc trong sạch , không độc hại để không làm ảnh hởng đến sức khoẻ của ngời lao động trong Công ty. Công ty phải có Phòng y tế để
khi có trờng hợp xấu xảy ra với ngời lao động thì sẽ đảm bảo đợc sức khoẻ của ngời lao động. Đối với lơng bổng, thởng, phụ cấp... thì Công ty nên trả
đầy đủ cho ngời lao động để họ yên tâm làm việc. Về thời gian lao động thì phải đúng giờ: 8hngày để đảm bảo đợc sức khoẻ của ngời lao động.

3. Đầu t vào chế biến nông sản


Đây là một ngành quan trọng đối với công ty, Công ty đã từng kinh doanh có lợi nhuận cao trong những ngành này. Bởi những dự án chế biến
nông sản đã giúp cho ngời lao động trong công ty có công ăn việc làm, có
thu nhập cao. Và điều này càng thể hiện rõ dự án đầu t vào ngành này là có hiệu quả. Bởi vây, trong những năm sắp tới công ty cần tăng vốn đầu t hơn
nữa vào ngành này.

4. Đầu t vào nguyên vật liệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu t vào nguồn lao động Đầu t vào chế biến nông sản

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×