Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.

Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.

Tải bản đầy đủ - 72trang

- Từ quỹ đào tạo nghề, dạy nghề: 2.145.002.400 ®ång - MiƠn nép trõ c¸c nghÜa vơ ®ãng góp của Công ty với ngành.
Vốn tín dụng: Đối với các dự án xây dựng có công nghệ tiên tiến cơ sở vật chất và thiết bị mới 100 Công ty sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, tài
chính để vay vốn với hai bớc:
Xây dựng quan hệ tín chấp bằng tính khả thi đề án.
Thế chấp quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất của Công ty.

3. Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.


Các hoạt động đầu t phát triển sản xuất, đầu t phát triển cơ sở hạ tầng, đầu t phát triển văn hóa giáo dục của công ty ngày càng đợc mở rộng trong những
năm trở lại đây nh:
- Đầu t xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Thái Bình
- Đầu t xây dựng nhà máy sản xuất chiếu tre Hà Nội
- Đầu t nhà sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hà Nội
- Đầu t nhà sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ TP Hồ Chí Minh
- Đầu t vào các công trình Vật liệu xây dựng nhà ở khắp các tỉnh
thành Hà Nội, Thanh hóa, Lạng Sơn, Hà Nam và các tỉnh phía Nam. Các hoạt động đầu t phát triển bao gồm các hoạt động chuẩn bị đầu t, mua
sắm các đầu vào của quá trình, tiến hành thực hiện đầu t, thi công xây lắp công trình, tiến hành công tác xây dựng cơ bản khác đều phải thông qua ban lãnh đạo
của Công ty mà ở đây là Chủ tịch HĐQT. Bộ phận Ban lãnh đạo công ty có
trách nhiệm xem xét nghiên cứu các dự án đầu t sau đó trình lên cơ quan cơ quan nhà nớc có thẩm quyền sau đó mới tiến hành thực hiện đầu t.
Những chi phí tạo ra TSCĐ bao gồm: - Chi phí ban đầu và đất đai
- Chi phí xây dựng, sửa chữa nhà cửa... 43
- Chi phí mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, Phơng tiện vận chuyển. - Chi phí khác.
Những chi phí tạo ra TSL§ bao gåm: - Chi phÝ n»m trong giai đoạn sản xuất: Mua nguyên vật liệu, Trả lơng
công nhân viên chức, chí phí điện nớc.... - Chi phí nằm trong giai đoạn lu thông gồm có sản phẩm dở dang tồn kho,
hàng hóa bán chịu...
Thực tế đã chứng minh trong giai đoạn 2001 - 2002 và 2002 - 2003 Công
ty đã có những dự án đầu t lớn trong sản xuất cũng nh kinh doanh. Tiêu biểu cho hai thời kỳ này là dự án lớn về đầu t xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn
chăn nuôi gia súc. Giai đoạn 2001 - 2002 khi mà dự án đầu t nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở Thái Bình đi vào hoạt động với tổng số vốn là 15 tỷ
đồng và giai đoạn 2002 - 2003 dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ở Thái Bình đi vào hoạt động trong giai đoạn này Công ty cũng đã giành
gần 4 tỷ đồng để đầu t mua sắm máy móc thiết bị. Có thể nói đây là giai đoạn tiêu biểu của công tác đầu t tại Công ty, sự chuyển biến theo chiều rộng 15 tỷ
đồng đầu t cho Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và sự chuyển biến theo chiều sâu 4 tỷ đồng đầu t mua sắm máy móc thiết bị.
Ngoài ra trong năm 2004 công ty đã có những dự án đầu t lớn nh: Đầu t vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Hà nội, với tổng số vốn đầu t là: 10,3 tỷ Việt
Nam đồng. Trong đó đầu t vào máy móc thiết bị 3,56 tỷ, .....Và trong năm 2004 công ty còn đầu t vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ tại Thành phố Hồ Chí
Minh với công suất: 21.000 cái năm. Với tổng số vốn là: 18,568 tỷ VNĐ; trong đó đầu t vào máy móc thiết bị: 7,8 tỷ, vào phân xởng: 5,8 tỷ...
Ngoài những dự án đầu t trên công ty còn đầu t vào các công trình vật liệu xây dựng ở khắp các tỉnh thành với tổng số vốn đầu t là: 15,456 tỷ VNĐ và
nhiều công trình khác. Qua các dự án đầu t trên công ty đã đạt đợc những doanh thu lớn, điều đó đã làm cho công nhân viên trong công ty sự an tâm, hài lòng
làm việc để từ đó ngày càng phát triển công ty một cách lớn mạnh hơn. 44

4. Nội dung đầu t của công ty.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×