Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Nhân sự cho hoạt động đầu t Vốn đầu t và nguồn vốn đầu t qua các năm

Nhân sự cho hoạt động đầu t Vốn đầu t và nguồn vốn đầu t qua các năm

Tải bản đầy đủ - 72trang

II - Thực trạng đầu t, hiệu quả đầu t của công ty cổ phần tm xnk hồng hà

Hoạt động đầu t của
c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà rất đa dạng và phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các hoạt động đầu t đã
đem lại cho công ty nguồn thu lớn và đạt đợc hiệu quả ngày càng cao trong hoạt
động sản xuất kinh doanh từ đó góp phần nâng cao đời sống của công nhân viên chức trong công ty.
Là một công ty do nhà nớc quản lý nên công ty có các hoạt động đầu t và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động đầu t và hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty đều phải đăng ký với mọi cơ quan nhà nớc việc mà mình định làm và chỉ đợc làm khi cơ quan nhà nớc cho phép.

1. Nhân sự cho hoạt động đầu t


c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà là chủ dự án, chủ đầu t, là cơ quan chủ quản duy nhất quản lý, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động nhằm mục tiêu
phát triển thực hiện tốt nhất những chỉ tiêu kinh tế hàng năm với những biện
pháp tối u nhất. Ngay trong những năm đầu hoạt động,
c
ông ty đã chỉ đạo, tham gia tích cực vào các dự án vừa và nhỏ để có đợc sản phẩm có chất lợng
cao, phát triển thị trờng một cách vững chắc phấn đấu có lãi ngay từ những năm
đầu tiên hoạt động. Điều đó không thể phủ nhận vai trò to lớn của công nhân viên trong công ty. Mà ở đây là phòng Đầu t của công ty. Các dự án đều đợc
tính toán kỹ càng ở đây; dự án có khả thi hay không khả thi; có đem lại hiệu quả hay không ?. Nhân sự cho hoạt động đầu t này không nhiều nhng vẫn luôn
đáp ứng đợc đầy đủ tiến trình hoạt ®éng cđa dù ¸n. theo sè liƯu b¸o c¸o tõ phòng kế toán tài chính thì:
+ Lao động quản lý + văn phòng : 20ao động + Lao động trực tiếp sản xuất: 60ao động
+ Lao động khác trông giữ xe, vệ sinh, y tế: 8lao động
41

2. Vốn đầu t và nguồn vốn đầu t qua các năm


Khâu quan trọng bậc nhất của toàn bộ tiến trình tổ chức đầu t sản xuất. Công ty sẽ có kế hoạch cụ thể, khả thi làm việc với các tổ chức tín dụng để hỗ
trợ vốn, đảm bảo kế hoạch tài chính hợp lý, hiệu qủa nhất để không bị động về tài chính dẫn đến bị động về tiến độ đầu t, tiến độ và kế hoạch sản xuất. Mặt
khác khi nhà máy bớc vào sản xuất ổn định, có thị phần trên thị trờng. Công ty huy động đa dạng nguồn tài chính một cách tối u nhất vào sản xuất của nhà
máy Trong tổng mức đầu t tài sản cố định, tỷ trọng vốn Công ty tham gia đợc
xác định trên hai nguồn cơ bản nhất đã và đang đợc triển khai: - Nguồn huy động vốn bổ sung từ ngời lao động trong Công ty và nhà
máy. Đây là một lợng vốn lớn mà công ty đã từng huy động để đầu t vào những dự án mà thiếu vốn. Chính nguồn huy động này ®· gióp cho c«ng ty cã ®đ sè
vèn ®Ĩ hoạt động đầu t. Theo số liệu báo cáo của Phòng đầu t số vốn đã từng huy động là:
Bảng: Nguồn huy động vốn từ ngời lao động trong công ty
Đơn vị: Triệu đồng Năm
2001 2002
2003 2004
2005 Số vốn
187,123 192,520
169,020 305,568
345,201 Nguồn: Phòng đầu t của
c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà
- Từ nguồn liên doanh đang triển khai tại 802 Đờng Trờng Chinh Số lợng vốn hiện tại mà công ty đang liên doanh tại 802 Đờng Trờng
Chinh là không nhỏ. Theo số liệu báo cáo từ phòng đầu t thì con số này vào năm 2004 đã lên tới: 7.864.789.201 đồng.
Vốn do quỹ ngành hỗ trợ bằng ba nguồn cơ bản: - Từ quỹ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 2.345.564.000 đồng
42
- Từ quỹ đào tạo nghề, dạy nghề: 2.145.002.400 đồng - Miễn nộp trừ các nghĩa vụ đóng góp của Công ty với ngành.
Vốn tín dụng: Đối với các dự án xây dựng có công nghệ tiên tiến cơ sở vật chất và thiết bị mới 100 Công ty sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, tài
chính để vay vốn với hai bớc:
Xây dựng quan hệ tín chấp bằng tính khả thi đề án.
Thế chấp quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản trên đất của Công ty.

3. Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu t.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân sự cho hoạt động đầu t Vốn đầu t và nguồn vốn đầu t qua các năm

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×