Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Đối với đơn vị trực thuộc

Đối với đơn vị trực thuộc

Tải bản đầy đủ - 72trang

báo cáo thống kê; công tác tiền lơng; giải quyết các chế độ, chính sách cho ngời lao động; khen thởng, kỷ luật tham gia trong thành phần Hội đồng thi đua khen
thởng; văn th, lu trữ; quản trị hành chính, phục vụ; bảo vệ nội bộ, an ninh cơ quan

4.2. Đối với đơn vị trực thuộc


Ngoài các phòng ban chức năng, công ty còn có các đơn vị trùc thuéc sau: + Chi nh¸nh kinh doanh xuÊt nhËp khẩu và dịch vụ Lạng Sơn
+ Chi nhánh thu mua và cung ứng hàng xuất nhập khẩu Đắc Lắc + Chi nhánh tại thành phố HCM
+ Chi nhánh tại Quảng Bình + Chi nhánh tại Thọ Xuân- Thanh Hóa
+ Chi nhánh tại Thái Bình + Trung tâm du lịch lữ hành tại Lê Duẩn
+ Cửa hàng ở Minh Khai, Giảng Võ, số 2- Giang văn Minh, số 666- Đờng Láng.
Các đơn vị trực thuộc trên đợc Công ty phân cấp quản lý, đứng đầu là các thủ trởng đơn vị. Tuỳ từng trờng hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT Công ty uỷ quyền
cho các giám đốc đơn vị trực thc ký kÕt, nhng ph¶i cã giÊy ủ qun kÌm
theo hợp đồng do Công ty phải có chữ ký của kế toán trởng Công ty, hợp đồng do đơn vị ký phải có chữ ký của kế toán trởng phụ trách đơn vị. Trong mọi tr-
ờng hợp, các đơn vị đều phải thông qua với Chủ tịch HĐQT bản hợp đồng và đợc ký tắt trớc khi ký kết. Các đơn vị không đợc tự ý ký kết sau đó mới báo cáo
với Công ty. Thủ trởng đơn vị đợc quyền trực tiếp quan hệ với các cơ quan quản lý
cùng cấp, cơ quan tài chính và ngân hàng để bàn bạc giải quyết những vấn đề đã có liên quan đến sản xuất, kỹ thuật, tài chính của đơn vị. Đơn vị cơ sở phải thực
hiện chế độ báo cáo thống nhất về thống kê, kết toán định kỳ và chịu sự giám Sát bằng tiền của các cơ quan Tài chính, Ngân hàng và Công ty.
Hàng năm, các đơn vị đợc Công ty xét duyệt việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiền để thởng cho đơn vị đợc trích trong tiền thởng của Công ty.
39
Việc phân phối tiền thởng từ lợi nhuận hàng năm cho từng đơn vị nội bộ đợc phân loại và xét theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.
Ngoài việc khen thởng hoàn thành kế hoạch hàng năm. Chủ tịch HĐQT còn phân bổ một số tiền thởng từ quĩ tiền thởng giám đốc để đơn vị xét thởng
đột xuất kịp thời. Cán bộ công nhân viên của đơn vị đợc xét duyệt về phát minh sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, vợt mức tiến độ theo chế độ thởng của Nhà n-
ớc hiện hành. Toàn bộ việc phân phối tiền lơng, tiền thởng của các nhà thành viên trong đơn vị, do đơn vị chủ động phân phối và đặt dới sự giám sát của
Công ty.
4.3. Đội ngũ CB - CNV Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, đội ngũ cán bộ công nhân viên năng
nổ nhiệt tình trong lao động, đứng vững trong cơ chế thị trờng. Là những ngời có trình độ học vấn rừ trung học trở lên họ là những ngời sành sỏi trong thị tr-
ờng Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tuyển chọn đội ngũ trẻ, cùng với việc
tạo môi trờng cho họ phát huy tài năng, phát minh sáng kiến trong công tác qua chế độ khuyến khích khen thởng của Công ty.
Theo đặc điểm của chỉ tiêu chi phí sản xuất ta chia đội ngũ lao động trên thành hai lĩnh vực đó là nhân viên quản lý và lực lợng lao động trực tiếp. Số
nhân viên quản lý của Công ty có 24 ngời năm tính từ thời điểm thành lập cho đến nay, riêng năm qua con số này đã lên tới 33 ngời. Đội ngũ lao động bình
quânnăm là 94 ngời và trong năm 2004 vừa qua cã 135 ngêi. Qua ®ã ta thÊy sè liƯu lao động trong Công ty không ngừng gia tăng qua
các năm, các thời kỳ do nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển.
40
II - Thực trạng đầu t, hiệu quả đầu t của công ty cổ phần tm xnk hồng hà

Hoạt động đầu t của
c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà rất đa dạng và phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các hoạt động đầu t đã
đem lại cho công ty nguồn thu lớn và đạt đợc hiệu quả ngày càng cao trong hoạt
động sản xuất kinh doanh từ đó góp phần nâng cao đời sống của công nhân viên chức trong công ty.
Là một công ty do nhà nớc quản lý nên công ty có các hoạt động đầu t và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động đầu t và hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty đều phải đăng ký với mọi cơ quan nhà nớc việc mà mình định làm và chỉ đợc làm khi cơ quan nhà nớc cho phép.

1. Nhân sự cho hoạt động đầu t


c
ông ty cổ phần TM XNK Hồng Hà là chủ dự án, chủ đầu t, là cơ quan chủ quản duy nhất quản lý, hỗ trợ các dự án đi vào hoạt động nhằm mục tiêu
phát triển thực hiện tốt nhất những chỉ tiêu kinh tế hàng năm với những biện
pháp tối u nhất. Ngay trong những năm đầu hoạt động,
c
ông ty đã chỉ đạo, tham gia tích cực vào các dự án vừa và nhỏ để có đợc sản phẩm có chất lợng
cao, phát triển thị trờng một cách vững chắc phấn đấu có lãi ngay từ những năm
đầu tiên hoạt động. Điều đó không thể phủ nhận vai trò to lớn của công nhân viên trong công ty. Mà ở đây là phòng Đầu t của công ty. Các dự án đều đợc
tính toán kỹ càng ở đây; dự án có khả thi hay không khả thi; có đem lại hiệu quả hay không ?. Nhân sự cho hoạt động đầu t này không nhiều nhng vẫn luôn
đáp ứng đợc đầy đủ tiến trình hoạt động của dự ¸n. theo sè liƯu b¸o c¸o tõ phßng kÕ to¸n tài chính thì:
+ Lao động quản lý + văn phòng : 20ao động + Lao động trực tiếp sản xuất: 60ao động
+ Lao động khác trông giữ xe, vệ sinh, y tÕ: 8lao ®éng
41

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với đơn vị trực thuộc

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×