Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Phòng tài chính - kế toán : Phòng xuất nhập khẩu Phòng tổ chức hành chính

Phòng tài chính - kế toán : Phòng xuất nhập khẩu Phòng tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ - 72trang

phơng án kinh doanh và hồ sơ bán hàng; công tác tổ chức và quản lý bán hàng; công tác quản lý kinh doanh dịch vụ; công tác kinh doanh trang thiết bị nội thất.

4.1.2 Phòng tài chính - kế toán :


Là phòng chức năng tham mu giúp Hội động quản trị và Tổng giám đốc công ty trong lĩnh vực: tổ chức bộ máy Tài chính kế toán từ Công ty đến các
đơn vị thành viên và đội trực thuộc; tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác Tài chính kế toán, tín dụng, thông tin kinh tế và tổ chức hạch toán kinh tế trong
toàn bộ Công ty theo đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nớc về quản lý Kinh tế - Tài chính tín dụng, Pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nớc và quy
chế Tài chính của Tổng công ty ; quản lý, tìm kiếm nguồn vốn và luân chuyển vốn đầu t của toàn bộ Công ty đảm bảo hiệu quả đúng với quy định của pháp
luật và của Công ty; giúp Tổng giám đốc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty và các đơn vị phụ thuộc.
4.1.3. Phòng đầu t Có chức năng nghiên cứu, xem xét, đánh giá, phân tích các dự án khả thi
hay không khả thi để đi đến ký kết hợp đồng. Lập báo cáo với lãnh đạo Công ty để có kế hoạch dự thầu, qua đó chuẩn bị các số liệu, tài liệu, dữ kiện cần thiết
của Công ty để giới thiệu với các chủ đầu t, các khách hàng. Trực tiếp làm hồ sơ và phối hợp hớng dẫn các đơn vị lập hồ sơ dự thầu - tìm các đối tác liên doanh
liên kết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.1.4. Phòng xuất nhập khẩu


Nghiên cứu và nắm bắt tình hình thông tin thị trờng trong nớc và nhu cầu mặt hàng, về nguồn hàng, tình hình sản xuất, giá cả và các biến động.
Xác nhận kế hoạch kinh doanh hàng năm, 6 tháng, đề xuất các phơng án kinh doanh, liên doanh, liên kết tiêu thụ hàng hóa và phối hợp thực hiện các ph-
ơng án đó sau khi đã đợc công ty phê duyệt.
Quản lý sử dụng tiền vốn, hàng hóa cơ sở vật chất theo quy định của nhà nớc, của ngành và theo sự hớng dẫn thực hiện công ty.

4.1.5. Phòng tổ chức hành chính


Là phòng chức năng giúp việc cho Hội động quản trị và Tổng giám đốc điều hành các công việc chủ yếu sau đây: công tác tổ chức cán bộ; công tác
tuyển dụng lao động, quản lý và sử dụng lao động; công tác đào tào; công tác 38
báo cáo thống kê; công tác tiền lơng; giải quyết các chế độ, chính sách cho ngêi lao ®éng; khen thëng, kû luËt tham gia trong thành phần Hội đồng thi đua khen
thởng; văn th, lu trữ; quản trị hành chính, phục vụ; bảo vệ nội bộ, an ninh cơ quan

4.2. Đối với đơn vị trùc thuéc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phòng tài chính - kế toán : Phòng xuất nhập khẩu Phòng tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×
x