Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Nhiệm vụ Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả đầu t SXKD trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả đầu t SXKD trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 72trang

Mặc dù hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung của nhà nớc song công ty vẫn luôn là đơn vị đầu ngành của Bộ Thơng Mại.
Năm 1988 công ty đổi tên là công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà theo quyết định số 124NT - QĐ ngày 01121988.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nớc, Chính phủ có chủ trơng chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần
theo Nghị định số 642002NĐ-CP ngày 1962002. Vì vậy, Bộ Thơng Mại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do Chính phủ quy
định, , đã quyết định chuyển công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà thành công ty cổ phần theo Quyết định số 946QĐ-BTM ngày 08 tháng 07 năm 2003 của
Bộ trởng BộThơng Mại. Công ty đợc thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nớc theo hình thức bán một phần vốn nhà nớc hiện có tại doanh
nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp.
Từ đó đến nay hoạt động của Công ty không ngừng phát triển. Phạm vi của công ty không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà sản phẩm của công ty đã
có uy tín trên thị trờng Đông Âu. Sản phẩm tiêu thụ của công ty ngày càng phong phú đa dạng hơn.
Ngoài các mặt hàng truyền thống nh: Nông, lâm, thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ.công ty còn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu,
vật t, vật liệu xây dựng .đã thu đợc hiệu quả cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
Với số vốn pháp định ban đầu là 3.782.039.000 đồng, sau hơn 30 năm hoạt động nguồn vốn của công ty đã lên đến 22.252.300.000 đồng doanh thu bình
quân hàng năm tăng 11, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu hàng năm tăng nhanh. Bộ máy hoạt động của danh nghiệp ngày càng năng động, đời sống công nhân
viên ngày càng đợc cải thiện.

2. Nhiệm vụ


Nh vậy có thể khái quát nhiệm vụ cơ bản của Công ty cổ phần Thơng Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà là trực tiếp xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu các
mặt hàng nông lâm, hải sản, thực phẩm chế biến, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng khác do công ty mua, gia công chế biến hoặc do liên doanh
liên kết tạo ra.
31
Trực tiếp nhập khẩu và nhận ủy thác nhập khẩu các mặt hàng: công cụ sản xuất, vật t, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, kể cả chuyển khẩu, tạm nhập tái
xuất.
Tổ chức sản xuất, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu t với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng.
Công ty cổ phần TM-XNK Hồng Hà đơn vị hoạch toán độc lập có t cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng. Có quyền quan hệ với
tất cả các cơ quan, các doanh nghiệp Nhà nớc và các thành phần kinh tế trong và ngoài nớc.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, gia công, lắp ráp theo đúng luật pháp hiện hành của
nhà nớc và hớng dẫn của sở Thơng Mại Hà Nội. Tổ chức nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, đổi mới trang thiết bị, tổ chức
tiếp thị tốt để nâng cao năng lực kinh doanh và năng cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả ngày càng cao.
Thực hiện báo cáo theo ngành và chịu sự thanh tra của pháp luật. Tổ chức tốt bộ máy doanh nghiệp, quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển
đội ngũ cán bộ công nhân viên chức theo pháp luật, chính sách của nhà nớc và sự phân cấp quản lý của sở thơng mại để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh của công ty. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho ngời lao động làm việc, thực hiện phân phối công bằng.
Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trờng, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và an toàn xã hội trong phạm vi quản lý của công ty theo quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần TM-XNK Hồng Hà là một doanh nghiệp nhà nớc, hạch định kinh tế độc lập, với chức năng chính là kinh doanh tổng hợp: nội thơng và
ngoại thơng thực hiện các dịch vụ kinh doanh trong nớc và ngoài nớc.
Trong hoạt động kinh doanh ngoại thơng, công ty tiến hành mua và xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu là hàng nông sản nh: nhãn quả khô, vải quả khô,
xoài, tôm, cua... đồng thời công ty tiến hành nhập khẩu các mặt hàng nh: hàng hóa, máy móc, thiết bị, các phơng tiện sản xuất... phơng án để phục vụ nhu cầu
thị trờng trong nớc.
32
Trong hoạt động kinh doanh ngoại thơng, căn cứ vào thị trờng tiêu thụ và khả năng kinh doanh của công ty, công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh
nh: bột ngọt, bột canh, đờng, sữa, mỳ tôm... đặc biệt là phải kể đến mặt hàng bột ngọt. Công ty là một đầu mối tiêu thụ rất lớn số lợng bột ngọt cho các công
ty nh: Công ty VEDAN, MIWON
3. Vốn và nguồn vốn hoạt ®éng 3.1. Vèn ho¹t ®éng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệm vụ Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả đầu t SXKD trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×