Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần TM XNK

Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần TM XNK

Tải bản đầy đủ - 72trang

Chơng II
Thực trạng Hoạt động đầu t và hiệu quả đầu t tại Công ty cổ phần Thơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà
giai đoạn 2001 2005
I - Tổng quan về
C
ông ty cổ phần TM - XNK Hồng Hà.

1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần TM XNKHồng Hà
Tên công ty: Công ty cổ phần Thơng Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà Trụ sở chính đặt tại: 23Phè väng – QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi
Thùc hiƯn ®êng lèi ®ỉi míi nỊn kinh tÕ cđa đảng, nhà nớc xóa bỏ quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với chính sách mở cửa, khuyến
khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị kinh tế hình thành đã đ- ợc cÊp giÊy phÐp kinh doanh xt nhËp khÈu.
C«ng ty Cỉ phần TM XNK Hồng Hà đợc thành lập ngày 1041970 theo quyết định số 204HT - TC của Bộ nội thơng nay Bộ Thơng mại với tên
ban đầu là công ty kinh doanh tổng hợp cấp I. Là công ty cấp I chuyên ngành
của nhà nớc nên chức năng chính của công ty là: Tổ chức thu mua, bán buôn bán lẻ nông sản, thực phẩm, lâm sản, thuỷ hải sản.cho các thành phần kinh tế
thuộc trung ơng và địa phơng, chủ yếu phân bố trên toàn miền Bắc nớc ta. Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng , cả nớc thống nhất. Đảng
và nhà nớc ta chủ trơng mở rộng và phát triển kinh tế nhằm khôi phục đất nớc sau chiến tranh. Nhờ đó mà công ty có điều kiện mở rộng phạm vi và loại hình
kinh doanh. Công ty đề nghị Bộ Nội Thơng ra quyết định thành lập thêm một số trạm kinh doanh.
- Trạm kinh doạnh số I và trạm kinh doanh số II tại Hà Nội với chức năng sản xuất kinh doanh trên địa bàn Miền Bắc.
- Trạm kinh doanh số III trụ sở tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định có chức năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở miền Trung.
- Trạm kinh doanh số IV đặt tại thành phố Hồ CHí Minh tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phía Nam.
30
Mặc dù hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung của nhà nớc song công ty vẫn luôn là đơn vị đầu ngành của Bộ Thơng Mại.
Năm 1988 công ty đổi tên là công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà theo quyết định số 124NT - QĐ ngày 01121988.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nớc, Chính phủ có chủ trơng chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần
theo Nghị định số 642002NĐ-CP ngày 1962002. Vì vậy, Bộ Thơng Mại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức do Chính phủ quy
định, , đã quyết định chuyển công ty kinh doanh tổng hợp Hồng Hà thành công ty cổ phần theo Quyết định số 946QĐ-BTM ngày 08 tháng 07 năm 2003 của
Bộ trởng BộThơng Mại. Công ty đợc thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nớc theo hình thức bán một phần vốn nhà nớc hiện có tại doanh
nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp.
Từ đó đến nay hoạt động của Công ty không ngừng phát triển. Phạm vi của công ty không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà sản phẩm của công ty đã
có uy tín trên thị trờng Đông Âu. Sản phẩm tiêu thụ của công ty ngày càng phong phú đa dạng hơn.
Ngoài các mặt hàng truyền thống nh: Nông, lâm, thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ.công ty còn hoạt động kinh doanh xt nhËp khÈu nguyªn vËt liƯu,
vËt t, vËt liƯu xây dựng .đã thu đợc hiệu quả cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
Với số vốn pháp định ban đầu là 3.782.039.000 đồng, sau hơn 30 năm hoạt động nguồn vốn của công ty đã lên đến 22.252.300.000 đồng doanh thu bình
quân hàng năm tăng 11, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu hàng năm tăng nhanh. Bộ máy hoạt động của danh nghiệp ngày càng năng động, đời sống công nhân
viên ngày càng đợc cải thiện.

2. Nhiệm vô


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cổ phần TM XNK

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×