Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Rủi ro trong đầu t của doanh nghiệp

Rủi ro trong đầu t của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 72trang

xem xét này đợc thể hiện thông qua bảng cân đối thu chi và tỷ số khả năng trả nợ của dự án.
Tỷ số khả năng trả nợ của dự án
= Nguồn trả nợ hàng năm của dự án
Nợ phải trả hàng năm gốc và lãi Nguồn trả nợ hàng năm của dự án gồm lợi nhuận sau khi trừ thuế thu
nhập khấu hao cơ bản mà lãi phải trả hàng năm. Nợ phải trả hàng năm do ngời vay quyết định có thể theo mức đều đặn
hàng năm. Khi đó mức trả nợ hàng năm ký hiệu A đợc tÝnh theo c«ng thøc :
1 1
1 −
+ +
=
n n
Vo
r r
r I
A
Trong ®ã : I
vo
- Tỉng sè vốn vay n : Thời hạn phải trả nợ
r : Lãi suất phải trả
Mức trả hàng năm có thể là trả nợ gốc đều trong một số năm, trả lãi hàng năm tính trên số vốn vay còn lại, có thể trả nợ theo mức thay đổi hàng
năm

1.3. Độ nhạy của dự án.


Phân tích độ nhạy nhằm xem xét mức độ nhạy cảm của dự án hay của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án đối với sự biến động của các yếu
tố liên quan. Hay nói cách khác, phân tích độ nhạy nhằm xác định hiệu quả của dự án đầu t trong điềukiện biến động của các yếu tố có liên quan đến
chỉ tiêu hiệu quả tài chính là rất cần thiết khi tiến hành đầu t - các yếu tố này ảnh hởng rất lớn đến hiệu quả đầu t khi nó thay đổi.
Do vậy, để giảm thiếu các yếu tố ảnh hởng đến hiệu quả, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích độ nhạy của các dự án trớc khi tiến hành đầu t theo
một số cơ sở lý thuyết. Có nh vậy mới đạt đợc hiệu quả cao trong quá trình đầu t.

2. Rủi ro trong đầu t của doanh nghiệp


27
Rủi ro là điều hay xảy ra trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động đầu t. Rủi ro có thể là sự thay đổi cơ chế, chính sách theo chiều
hớng không có lợi cho doanh nghiệp nhà đầu t. Rủi ro có thể là sự biến động bất lợi của nhu cầu thị trờng, của giá cả sản phẩm, của quan hệ quốc
tế Hiện tại, chiến tranh cũng là những yếu tố gây rủi ro cho hoạt động đầu t. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động
đầu t nói riêng phải xem xét các yếu tố rủi ro có thể xảy ra, từ đó có biện pháp nhằm hạn chế tác động của các rủi ro, đồng thời dự kiến mức độ cần
đạt của hoạt động sản xuất kinh doanh khi điều kiện thuận lợi để bù đắp lại những tồn thất khi rủi ro gây ra.
Thực tế trong cơ chế thị trờng, vừa tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội đầu t, nhng lại vừa chứa nhiều rủi ro mà hầu nh doanh nghiệp nào
cũng gặp phải khi tham gia vào đó. Muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự tồn tại rủi ro và từ đó
có thể phát triển cùng rủi ro. Tuy nhiên chấp nhận rủi ro không có nghĩa là doanh nghiệp lao vào rủi ro một cách bất chấp, mà họ cần phải tính toán,
phân tích rủi ro để đa ra quyết định đầu t đúng đắn, nhằm đạt đợc hiệu quả cao hơn.
3. Một sè yÕu tè kh¸c ¶nh hëng tíi hiƯu quả đầu t của doanh nghiệp.
3.1. Yếu tố trợt giá - lạm phát Trợt giá : là sự tăng giá của một mặt hàng cụ thể.
Lạm phát : là sự giảm sức mua của đồng tiền của thời điểm này so
với thời điểm trớc đó. Trợt giá và lạm phát là yếu tố khách quan tác động đến các khoản thu
chi và mức lãi xuất thực tế của dự án. Bởi vậy để đánh giá đúng hiệu quả tài chính của dự án cần xem xét đến các yếu tố trợt giá và lạm phát thì mới
đảm bảo đợc sự chính xác.
3.2. Lựa chọn dự án phơng án đầu t Phân tích dự án đầu t không chỉ nhằm khẳng định tính khả thi của dự
án, mà điều quan trọng nữa là lựa chọn đợc phơng pháp tối u trong các ph-
28
ơng án có thể có. Có nghĩa là khi phân tích phải đa ra nhiều phơng án để lựa chọn.
Việc so sánh lựa chọn phơng án có thể đợc tiến hành trên các khía cạnh khác nhau nh công nghệ kỹ thuật, tµi chÝnh, kinh tÕ - x· héi . Song ở
đây chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề so sánh lựa chọn ph ơng án đầu t theo khía cạnh tài chính. Trên góc độ đó chúng ta xem xét để lựa chọn bằng cách
sử dụng độ đo hiệu quả tài chính nh : Thu nhập thuần lớn nhất, chi phÝ nhá nhÊt, thêi gian thu håi vèn ng¾n nhất, điểm hoà vốn nhỏ nhất, thời hạn thu
hồi vốn đầu t tăng thêm
định mức ; điểm giới hạn r
IRR ; IRR vốn đầu t tăng thêm
r giới hạn, RR
r giới hạn và lớn nhất.
Nâng cao hiệu quả đầu t không những chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn lợi ích cho toàn xã hội. Cũng nh một quy tắc đơn giản, hiệu
quả sẽ lại trở thành một nhân tố thúc đẩy đầu t. Các nhà đầu t kỳ vọng ở hiệu quả Nắm rõ đợc những chỉ tiêu hiệu quả, các yếu tố ảnh hởng đến
hiệu quả. Nhà đầu t sẽ tìm đợc cho mình những phơng pháp, biện pháp đầu t đúng đắn. Có những chiến lợc cạnh tranh hợp lý, có những cách thức duy
trì vị thế và mở rộng thị trờng thuận lợi nhất
29
Chơng II
Thực trạng Hoạt động đầu t và hiệu quả đầu t tại Công ty cổ phần Thơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà
giai đoạn 2001 2005
I - Tổng quan về
C
ông ty cổ phần TM - XNK Hồng Hà.

1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cỉ phÇn TM XNK


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rủi ro trong đầu t của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×