Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ doanh nghiệp:

Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ doanh nghiệp:

Tải bản đầy đủ - 72trang

Trong đó : a
i
- Trong số tầm quan trọng của chỉ số trên i đợc xác định theo phơng pháp chuyên gia hoặc phơng pháp hồi quy tơng quan.
E
j
- Hiệu quả tổng hợp của các chỉ tiêu của cơ sở j ;
n i
, 1
=
.
j
E
- Hiệu quả tổng hợp bình quân 1 chỉ tiêu của cơ sở j.

2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ doanh nghiệp:


2.2.2.1. Các căn cứ để xem xÐt hiƯu qu¶ kinh tÕ - x· héi cđa ®Çu t trong doanh nghiƯp bao gåm :
Thø 1 : §èi víi mäi qc gia, mơc tiªu chđ u cđa nền sản xuất xã hội là tối đa hoá phúc lợi. Mục tiêu này thờng đợc thể hiện trong các chủ
trơng, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nớc.
Thứ 2 : ở các quốc gia đang phát triển, các mục tiêu của đất nớc đợc đề cập trong các kế hoạch dài hạn là : Nâng cao mức sống của dân c, phân
phối lại thu nhập theo hớng ngày càng công bằng hơn, gia tăng số lao động có việc làm, tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ, tận dụng và phát huy các tiềm
năng sẵn có về nguồn lực, phát triển các ngành chủ đạo, các vùng xa xôi hẻo lánh có thêm nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc
và cho địa phơng. Do đó, hoạt động đầu t của một quốc gia nói chung hay của từng doanh nghiệp nói riêng phải đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu
phát triển trên đây. 2.2.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của
đầu t trên góc độ xem xét của doanh nghiệp: Hoạt động đầu t của doanh nghiệp có những tác động đến nhiều khía
cạnh của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc. Do đó, để phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu t trong doanh nghiệp cũng phải sử dụng một hệ
thống các chỉ tiêu trên góc độ xem xét của doanh nghiệp biệt lập với những tác ®éng cđa nỊn kinh tÕ ®èi víi doanh nghiƯp, c¸c nhà kinh tế thờng sử
dụng các chỉ tiêu sau đây :
20
+ Mức đóng góp cho ngân sách các khoản nộp vào ngân sách khi các kết quả đầu t bắt đầu hoạt động nh thuế doanh thu, thuế lợi tøc, th xt
nhËp khÈu, th ®Êt, lƯ phÝ chun tiỊn từng năm và cả đời dự án tổng số và tính bìnhquân trên 1000đ vốn đầu t.
+ Số lao động tăng lên từng năm và cả đời dự án tính tổng số bình quân trên 1000đ vốn đầu t. Phơng pháp tính chỉ tiêu này nh sau :
Số chỗ làm việc tăng thêm
= Số lao động thu
hút thêm -
Số lao động mất việc làm
+ Số ngoại tệ thực thu từ hoạt động đầu t từng năm và cả đời dự án tổng số và tính bình quân trên 1000đ vốn đầu t. Phơng pháp tính chỉ tiêu
này nh sau :
Sè ngo¹i tƯ thùc thu
= Tỉng thu
ngo¹i tƯ -
Tỉng chi ngo¹i tƯ
+ Tỉng chi tiỊn néi tƯ tính trên một đơn vị ngoại tệ thực thu. Nh vậy qua các chỉ tiêu phản ánh đầu t phát triển sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp nêu trên ta thấy, sự tách bạch chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án và của doanh nghiệp thành hai mục không phải là sự tách
bạch có tính chất phân biệt theo kết quả hiệu quả. Mà sự chủ động ở đây tôi
muốn nhấn mạnh phân biệt mạnh dự án trong doanh nghiệp và dự án vĩ mô, công cộng của nhà nớc - là hai lĩnh vực khác nhau về phạm vi quản lý,
chi phí, mục đích Dự án có thể ở tầm vĩ mô và cũng có thể là tầm vi mô, do vậy dự án có tồn tại trong mỗi doanh nghiệp và các doanh nghiệp có
những dự án đầu t ph¸t triĨn kh¸c nhau, theo tõng chiÕn tht kh¸c nhau. Ngoài ra để đánh giá hiệu quả hoạt động đầu t của doanh nghiệp còn
có các chỉ tiêu sau: H
TSCĐ
= F
=
Giá trị TSCĐ tăng thêm
I
Vốn đầu t Hệ số này phản ánh độ đạt đợc kết quản cuối cùng trong tổng số vốn
đầu t đã đợc thực hiện. Hệ số này cầng cao càng tốt, nó phản ánh mức độ 21
đạt đợc kết quả thực hiện đầu t càng cao. Mức độ TSCĐ đợc đa vào quá trình sản xuất càng nhiều.
H
KTĐT
= VA
=
Giá trị sản phẩm dịch vụ gia tăng, tăng thêm trong kỳ
I
Vốn đầu t Chỉ tiêu hệ số hiệu quả kinh tế đầu t phản ánh khả nang sinh lời của
vốn đầu t mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ. Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn đầu t bỏ ra trong kỳ thì tạo ra đợc bấy nhiêu đồng giá trị gia tăng tăng
thêm.
H
sdv
=
doanh thu Vốn đầu t
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sử dụng vốn đầu t của doanh nghiệp, chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn đầu t bỏ ra trong kỳ thì tạo ra đợc bấy
nhiêu đồng doanh thu tăng thêm.

III. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả đầu t SXKD trong doanh nghiệp


Hiệu quả của hoạt động đầu t trong doanh nghiệp có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp ; với công tác
quản lý doanh nghiệp, với các cơ quan bộ ngành có liên quan Nó là căn cứ khoa học giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định có nên đầu t hay
không ?. Đầu t theo chiều rộng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hay đầu t theo chiều sâu hiện đại hoá trang thiết bị - nhằm nâng cao năng lực
sản xuất kinh doanh và cạnh tranh với các đối thủ của doanh nghiệp?. Qua việc phân tích và tính toán các chỉ tiêu hiệu quả trong hệ thống, chỉ ra đợc
những biến động, những bất hợp lý và những lợi thế doanh nghiệp có cơ sở để lựa chọn các giải pháp nhằm củng cố và phát triển sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Không ngừng nâng cao hiệu quả không chỉ là mối quan tâm hàng đầu
của bất kỳ xã hội nào mà còn là mối quan tâm của bất kỳ ai, khi làm bÊt cø 22

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ doanh nghiệp:

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×