Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Đầu t phát triển nguồn nhân lực Đầu t bổ sung hàng dự trữ:

Đầu t phát triển nguồn nhân lực Đầu t bổ sung hàng dự trữ:

Tải bản đầy đủ - 72trang

- Đầu t vào các hoạt động khác nh: XDCB trong n«ng nghiƯp, công nghiệp....
3.3.2. Đầu t trong công tác nghiên cứu triển khai hoạt động khoa học kỹ thuật, công nghệ.
Đây là hoạt động rất quan trong và cấp thiết đối với bất kỹ một doanh nghiệp nào. Bởi vì, nếu khoa học kỹ thuật lạc hậu sẽ dẫn đến sản phẩm bị lạc
hậu và kéo theo sự mất giá của sản phẩm đó. Chính vì lẽ đó bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay thì rất cần có công tác
nghiên cứu hoạt động khoa học kỹ thuật để có thể tồn tại và phát triển đợc.

3.3.3. Đầu t phát triển nguồn nhân lực


- Chi phí đào tạo: Đây là phí rất quan träng, mét doanh nghiƯp mn cã ngn nh©n lùc mạnh thì trớc hết phải đào tạo họ thành những công nhân lành
nghề, có trình độ. Thậm chí còn có các doanh nghiệp phải bỏ tiền ra để mua nguồn chất xám từ các doanh nghiệp khác để có thể phát triển đợc doanh
nghiệp mình. - Nâng cao đời sống của công nhân viên: Đây là điều kiện để họ có thể yên
tâm làm việc, bỏ sức mình ra cho doanh nghiệp khi biết rằng cuộc sống của bản thân hay gia đình mình đợc đảm bảo bằng những cam kết của doanh nghiệp; mà
ở đây là lơng, thởng, phụ cấp..... - Đầu t chăm sóc sức khoẻ: Sức khoẻ là quan trong cho nên doanh nghiệp
cần biết phải đảm bảo môi trờng làm việc trong sạch, không độc hại đối với công nhân viên trong doanh nghiệp để họ yên tâm làm việc.
3.3.4. Đầu t vào các tài sản vô hình khác - Đầu t vào thơng hiệu: Là bớc đầu của bất kỳ một sản phẩm nào, thơng
hiệu có đẹp, có nổi tiếng thì mới làm vừa lòng khách hàng và từ đó mới thù hút đợc khách hàng.
- Đầu t vào nghiên cứu thị trờng: Một công tác cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi muốn tung ra thị trờng một sản phẩm nào đó.
- Thuê đất đai, nhà xởng

3.3.5. Đầu t bổ sung hàng dự trữ:


6
Hàng dự trữ trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp là toàn bộ nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, các chi tiết phụ tùng, sản phẩm hoàn thành đợc
tồn trữ trong doanh nghiệp. Đầu t để nhằm giảm thiểu các khoản chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển, chi phí tồn trữ...Đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc
diễn ra liên tục, đáp ứng đợc nhu cầu đa dạng về cơ cấu sản phẩm của khách hàng.

II. Phơng pháp Xác định hiệu quả của hoạt động đầu t


1. Xác định kết quả của hoạt động đầu t 1.1. Khối lợng vốn đầu t thực hiện
Khối lợng vốn đầu t thực hiện là tổng số tiền để tiến hành các hoạt động
của các công cuộc đầu t bao gồm các chi phí cho công tác xây lắp, chi phí cho công tác mua sắm thiết bị và các chi phí khác theo quy định của thiết kế dự toán
đợc ghi trong dự án đầu t đã đợc duyệt. - Chi phí xây lắp:
- Chi phí thiết bị: - Chi phí khác:

1.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm


- Tài sản cố định huy động là công trình hay hạng mục công trình, đối t- ợng xây dựng có khẳ năng phát huy tác dụng độc lập đã kết thúc qúa trình xây
dựng, mua sắm, đã lµm xong thđ tơc nghiƯm thu sư dơng, cã thĨ đa ra vào hoạt
động đợc ngay. - Năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm là khả năng đáp ứng nhu cầu sản
xuất, phục vụ của các tài sản cố định đã đợc huy động vào sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ theo quy địnhđợc ghi trong
dự án đầu t. Nói chung, đối với các công cuộc đầu t quy mô lớn, có nhiều đối tợng,
hạng mục xây dựng có khả năng phát huy tác dụng độc lập thì đợc áp dụng hình thức huy động bộ phận sau khi từng đối tợng, hạng mục đã kết thúc quá trình
xây dựng, mua sắm, lắp đặt. Còn đối với các công cuộc đầu t quy mô nhỏ, thời gian thực hiện đầu t ngắn thì áp dụng hình thức huy động tàon bộ khi tất cả các
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu t phát triển nguồn nhân lực Đầu t bổ sung hàng dự trữ:

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×