Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Những hạn chế còn tồn tại

Những hạn chế còn tồn tại

Tải bản đầy đủ - 44trang

trường chỉ bó hẹp ở khu vực Hà Nội nay đã mở rộng ra hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, thành phố Hồ
Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng…
 Kết quả của cơng tác duy trì và phát triển thị trường của cơng ty còn được thể hiện qua việc duy trì thị trường truyền thống và mở rộng thị trường
mới của công ty. Ban đầu công ty chỉ tiêu thụ sản phẩm tại khối thị trường các nhà sản xuất, doanh thu từ khối thị trường này không ngừng gia tăng, từ năm
2003 công ty phát triển thêm khối thị trường các nhà phân phối trung gian. Việc mở rộng này đã đem lại doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng cho công
ty.
 Trong công tác chinh phục khách hàng, cơng ty đã áp dụng nhiều hình thức ưu đãi, thu hút thêm khách hàng bằng cách giảm giá, chiết khấu thanh
toán, chiết khấu thương mại, bán trả chậm, miễn cước phí vận chuyển và nhiều biện pháp nhằm chăm sóc khách hàng khác.
 Để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của công ty thành công ty đã thực hiện các biện pháp thông tin, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và
các nhà sản xuất sử dụng hố chất để sản xuất thơng qua các buổi hội chợ, những lần viếng thăm, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

3. Những hạn chế còn tồn tại


Bên cạnh những thành quả đáng khích lệ đã đạt được ở trên, công ty cũng không tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm trong q trình duy trì và phát
triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Những hạn chế, khó khăn mà công ty đã và đang gặp phải là:
 Việc xây dựng một chiến lược kinh doanh và các kế hoạch hành động cho tương lai còn sơ sài, còn chung chung chưa cụ thể và chưa bài bản. Do đó,
có nơi có lúc hoạt động kinh doanh của cơng ty còn thiếu chủ động và gặp nhiều khó khăn, cản trở.
 Hoạt động tìm hiểu thơng tin thị trường nhập khẩu, phục vụ đầu vào cho doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Việc điều tra, tìm kiếm thơng tin về các
nhà cung ứng đầu vào do bộ phận XNK làm chưa phát huy hết khả năng. Hầu hết hoạt động này còn do giám đốc và trưởng phòng kinh doanh tìm kiếm và
đàm phán với các nhà xuất khẩu nước ngồi. Điều này dẫn đến tình trạng chồng chéo trong công việc, phân cấp, nhiệm vụ.
Các nguồn lực đầu tư cho hoạt động duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nguồn nhân lực. Nguồn lực tài chính của
cơng ty còn q hạn hẹp, vì thế hoạt động duy trì và phát triển thị trường chưa được đầu tư đúng mức. Chẳng hạn, các chi phí để thu hút thêm một khách
hàng mới, một tỉ lệ chiết khấu thương mại…đều phải được tính tốn kĩ lưỡng. Đối với nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng và trình độ. Trong bộ phận
bán hàng: các nhân viên đều là các kỹ sư ngành hố, vì vậy muốn thực hiện
28
cơng tác tiêu thụ sản phẩm họ cần được đào tạo thêm các khoá huấn luyện về bán hàng…
 Các hoạt động dịch vụ phục vụ cho công tác bán hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Số lượng nhân viên của bộ phận này chỉ có một người vừa
quản lý kho hàng, lại vừa thực hiện các dịch vụ khách hàng, làm bản tin và phụ trách trang web của công ty. Trong khi nhân viên này lại là một kỹ sư hoá,
chưa được đào tạo sâu về lĩnh vực quản trị mạng nên nhiều lúc còn gặp nhiều khó khăn trong cơng việc. Đồng thời trang web của công ty chưa đăng tải đầy
đủ thông tin và chưa phát huy hết tác dụng của nó.
 Hoạt động điều tra, nghiên cứu thị trường còn chưa triệt để. Mặc dù các chiến lược, kế hoạch đặt ra cho công tác này rất bài bản, song do khối
lượng công việc quá nhiều hoặc do khả năng sắp xếp công việc chưa hợp lý của nhân viên nên các kết quả thu được từ việc nghiên cứu thị trường còn rất
hạn chế. Vì thế, đã ảnh hưởng ít nhiều đến cơng tác duy trì và phát triển thị trường của doanh nghiệp.
 Việc phát triển sang khối thị trường mới đem lại sự gia tăng lợi nhuận cho công ty, song tỉ suất lợi nhuận là rất nhỏ, vì thế lợi nhuận thu được từ khối
thị trường này còn thấp.

4. Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những hạn chế còn tồn tại

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×