Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Tinh chỉnh Kiểm tra đăng ký Phân tích văn hố Lựa chọn cuối cùng

Tinh chỉnh Kiểm tra đăng ký Phân tích văn hố Lựa chọn cuối cùng

Tải bản đầy đủ - 48trang

c. Lựa chọn từ danh sách biểu trưng


Doanh nghiệp nên chọn khoảng 3-4 biểu trưng cuối cùng. Những biểu trưng này cần được thể hiện độc lập ở các kích cỡ khác nhau để xem xét tính rõ ràng, dễ
đọc. Những biểu trưng đó cũng phải được đặt trong bối cảnh của các tài liệu hay vật phẩm marketing khác nhau. Cuối cùng, doanh nghiệp chọn ra một đến hai dấu hiệu
nhãn hiệu để tinh chỉnh.

d. Tinh chỉnh


Một hay hai dấu hiệu nhãn hiệu được lựa chọn cần được tinh chỉnh và in ra trong các tài liệu marketing khác nhau, trên web hoặc trên sản phẩm thực tế đặt trên
giá hàng để kiểm tra lại tính dễ đọc trong bối cảnh thực tế. Cuối cùng, một dấu hiệu nhãn hiệu phù hợp nhất sẽ được lựa chọn.

e. Kiểm tra đăng ký


Kiểm tra nhãn hiệu đã đăng ký trong nước. Ở Việt nam, có thể kiểm tra qua Cục Sở hữu Trí tuệ. Lưu ý kiểm tra cả thị trường quốc tế.

f. Phân tích văn hố


Phân tích văn hố được tiến hành với người bản xứ trong điều kiện thâm nhập thị trường mới để đảm bảo dấu hiệu được chọn khơng có ý nghĩa hay tác động
tiêu cực. Một biểu trưng được coi là trung lập là có thể chấp nhận được, đặc biệt trên thị trường quốc tế vì ý nghĩa của dấu hiệu có thể được tạo ra bằng các nỗ lực
marketing sau này.

g. Lựa chọn cuối cùng


Doanh nghiệp chọn ra một hoặc hai thiết kế cuối cùng để áp dụng thử vào các tài liệu marketing thực tế. Doanh nghiệp cũng có thể quay trở lại giai đoạn trước để
tìm kiếm và điều chỉnh nhằm tạo ra một thiết kế mới. Áp dụng vào các tài liệu marketing
Thiết kế được lựa chọn sẽ được áp dụng thử vào các loại tài liệu và vật phẩm marketing khác nhau để kiểm tra lần cuối. Một số tài liệu và vật phẩm marketing phổ
biến như danh thiếp, tiêu đề thư và trang sau, phong bì, nhãn thư, fax, hoá đơn,
18
brochure, quảng cáo, báo cáo kinh doanh, web, đồng phục hay các vật phẩm quảng cáo khác.
Mẫu thiết kế Sau khi đã kết thức việc thử nghiệm các dấu hiệu nhãn hiệu đối với các tài liệu
marketing khác nhau, doanh nghiệp cần có một bộ thiết kế mẫu trong đó các biểu trưng được đặt vào đúng vị trí như trong thiết kế thực tế, cùng kích cỡ. Bản thân các
mẫu thiết kế này cũng phải có kích cỡ tương tự như dự kiến các tài liệu marketing thực tế sau này. Ví dụ, khổ giấy 8
12
x 11 cho tiêu đề thư hay 2 x 3
12
cho danh thiếp, số màu và mã màu của biểu trưng.
Hướng dẫn thiết kế và thực hiện Việc tiến hành thiết kế các tài liệu, vật phẩm marrketing hay nói cách khác -
việc đưa các dấu hiệu hình ảnh vào các tài liệu hay vật phẩm marketing thực tế có thể được tiến hành bởi chính nhóm thiết kế ban đầu hoặc những người khác, trong hoặc
ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù là với đối tượng nào thì việc xây dựng một bản hướng dẫn thiết kế đều có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và đảm
bảo tính nhất quán của các thành phần dấu hiệu nhãn hiệu trong các phần trình marketing thực tế, từ đó đảm bảo tạo ra hình ảnh nhãn hiệu thống nhất.
19
THỰC TRẠNG THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1.3 Phương pháp nghiên cứu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tinh chỉnh Kiểm tra đăng ký Phân tích văn hố Lựa chọn cuối cùng

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×