Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Đặt tên nhãn hiệu Tên riêng Tên mô tả

Đặt tên nhãn hiệu Tên riêng Tên mô tả

Tải bản đầy đủ - 48trang

CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÊN NHÃN HIỆU VÀ BIỂU TRƯNG

1.1 Đặt tên nhãn hiệu


Tên nhãn hiệu là một bộ phận của nhãn hiệu có thể phát âm được để phân biệt sản phẩm của người bán này với người bán khác. Tên của những nhãn hiệu thành
công thường tồn tại trong suốt đời sản phẩm hay lịch sử phát triển của công ty. Trong một số trường hợp, ngay cả khi công ty tạo ra nhãn hiệu khác khơng còn tồn tại, nhãn
hiệu bao gồm cả tên nhãn hiệu vẫn là một tài sản có giá trị lớn và có thể tiếp tục tồn tại trong một cơng ty mới. Những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Marlboro đã có
lịch sử tồn tại cả trăm năm nay. Một nhãn hiệu từ lúc bắt đầu xây dựng đến lúc thành cơng phải tốn kém rất nhiều chi phí về sức người, thời gian và tiền bạc. Vì những lý
do đó, việc lựa chọn tên nhãn hiệu phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của công ty. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp Việt nam có ngân sách hạn chế
thì việc lựa chọn một tên nhãn hiệu phù hợp lại càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả chi phí của khoản đầu tư cho xây dựng nhãn hiệu.

1.1.1.1 Một số cách đặt tên nhãn hiệu


Có nhiều cách đặt tên nhãn hiệu khác nhau. Dưới đây là một số cách đặt tên nhãn hiệu khác nhau do Alycia Perry 2003 [52] tổng kết.

a. Tên riêng


Một trong những cách đặc tên nhãn hiệu phổ biến là sử dụng tên riêng của người Mercedes, địa danh Bordeaux. Ở Việt nam, khá nhiều doanh nghiệp sử
dụng phương pháp này, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân như Thái Tuấn, ...

b. Tên mô tả


Một cách đặt tên nhãn hiệu phổ biến khác là sử dụng tên mô tả lĩnh vực sản xuất của công ty hay sản phẩm như General Motors, General Electronics. Ở Việt
nam, những tên nhãn hiệu như FPT, VDC đều xuất phát từ những tên mô tả. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng thế giới hiện nay sử dụng cách đặt tên này. Tuy nhiên, ngày
nay cách đặt tên này khơng tỏ ra hiệu quả vì khơng thể hiện được tính khác biệt. Đồng thời, theo q trình phát triển, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp hoặc công
4
nghệ thay đổi khiến cho tên mô tả trở nên lạc hậu. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp đã đặt tên theo cách này phải tìm một biến cách khác của loại tên mơ tả. Đó là
ghép các chữ cái đầu của tên mô tả.

c. Ghép chữ cái đầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt tên nhãn hiệu Tên riêng Tên mô tả

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×