Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Các hình thức xuất khẩu hàng hoá Cách xác định giá bán hàng xuất khẩu và phơng thức thanh toán hhàng xuất khẩu

Các hình thức xuất khẩu hàng hoá Cách xác định giá bán hàng xuất khẩu và phơng thức thanh toán hhàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 76trang

Theo hình thức này, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu đợc quyền tự do tự chủ trong hoạt động xuất khẩu của mình: tự tìm bạn hàng, thu mua tạo nguồn hàng và
ký kết hợp đồng xuất khẩu. Các đơn vị có hợp đồng xuất khẩu tự cân đối về tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nớc và chủ động về hàng hoá, giá
cả, thị trờng trong phạm vi Nhà nớc và Bộ thơng mại cho phép. Đối với số ngoại tệ thu đợc, đơn vị có thể bán ra ngoài.

3. Các hình thức xuất khẩu hàng hoá


- Phơng thức xuÊt khÈu trùc tiÕp: XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ mét hình thức mà các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu có
đủ điều kiện để đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế với nớc ngoài, đợc Bộ Thơng mại cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, trùc tiÕp ký kết hợp đồng mua bán và
thanh toán với nớc ngoài.
Theo hình thức này, các đơn vị ngoại thơng đặt mua sản phẩm của các đơn vị trong nớc. Sau đó xuất khẩu những mặt hàng này ra nớc ngoài với danh nghĩa là hàng
của đơn vị mình. - Phơng thức xuất khẩu uỷ thác:
Là phơng thức áp dụng đối với một số đơn vị đợc Nhà nớc cấp giấy phÐp xt nhËp khÈu nhng cha cã ®đ ®iỊu kiƯn để trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế
với nớc ngoài, hay cha thể trực tiếp lu thông hàng hoá giữa trong nớc và ngoài nớc nên phải uỷ thác cho các đơn vị khác có chức năng xuất nhập khẩu làm hộ. Đối với
phơng thức này đơn vị giao là đơn vị đợc tính doanh số còn đơn vị nhận uỷ thác là đơn vị làm đại lý và đợc hởng hoa hồng theo tỷ lệ thoả thuận giữa đôi bên ký kết hợp
đồng uỷ thác xuất khẩu. Trong trờng hợp này, thông thờng các chi phí, thuế xuất khẩu, đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu phải chịu và chuyển trả đơn vị nhận uỷ thác nếu
họ nộp hộ hoặc chi hộ.

4. Cách xác định giá bán hàng xuất khẩu và phơng thức thanh toán hhàng xuất khẩu


a. Cách xác định giá bán hàng xuất khẩu: 21
Giá bán hàng xuất khẩu là giá thực tế ghi trên hợp đồng bán hàng, bán theo giá nào thì ghi theo giá đó và đợc quy đổi ra tiền ViƯt Nam. HiƯn nay, c¸c doanh nghiƯp
xt khÈu hay ¸p dụng giá FOB và giá CIF đối với giá hàng xuất khẩu. - Giá FOB Free on board: là giá giao hàng tính đến khi xếp hàng xong lên tàu ở
cảng xuất. Giá này đợc tính bằng giá trị thực tế hàng hoá ghi trên hoá đơn. Theo điều kiện FOB thì khi hàng hoá đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định thì ngời bán
hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình, mọi chi phí, rủi ro ngời mua phải chịu. Giá FOB = Giá bán ghi trên hoá đơn.
- Giá CIF cost, insurance and Freight: Giá này bao gồm cả giá FOB cộng thêm chi phí bảo hiểm và cớc phí vận tải.
Theo điều kiện CIF, ngời bán phải có trách nhiệm đối với hàng hoá cho đến tận cảng dỡ hàng quy định. Theo điều kiện này, ngời bán phải làm thủ tục hải quan, thuê
tàu, phải mau phí bảo hiểm hàng hoá và chịu mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển. Giá CIF = Trị giá hàng hoá + phí bảo hiểm + cớc phí thuê tàu vận chuyển
Các đơn vị nhập khÈu cđa ta hiƯn nay thêng sư dơng gi¸ FOB làm giá xuất khẩu hàng hoá vì khi sử dụng giá này, các đơn vị không phải làm thủ tục thuê tàu và làm
bảo hiểm. Điều này giảm đợc chi phí xuất khẩu, tránh đợc rủi ro cho doanh nghiệp. b. Các phơng thức thanh toán:
Quá trình kinh doanh xuất khÈu sÏ kÕt thóc khi quan hƯ thanh to¸n trong đó khách hàng ngời trả, ngời mua, ngời nhập khẩu yêu cầu ngân hàng phục vụ mình
chuyển một số tiền nhất định cho ngời hởng lợi ngời bán, ngời xuất khẩuở một thời điểm nhất định. Ngân hàng chuyển tiền phải thông qua đại lý của mình ở nớc ngời h-
ởng lợi để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền. - Phơng thức nhờ thu Collection:
Là phơng pháp mà ngời bán sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát hối phiếu đòi tiền ngời mua, nhờ ngân hàng thu số tiền ghi trên hối phiếu đó. Theo
phơng thức này, ngân hàng chỉ đóng vai trò là ngời trung gian thu tiền hộ chứ không có trách nhiệm trả tiền hộ cho ngời mua. Có hai loại nhờ thu:
22
+ Nhờ thu phiếu trơn Clean Collection: là phơng pháp mà ngời bán nhờ ngân hàng thu hộ tiền hối phiếu ở giữa ngời mua nhng không kèm theo điều kiện gì.
+ Nhờ thu kèm chứng từ: là phơng thức mà ngời bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng lập một bộ chứng từ thanh toán nhờ thu và nhờ ngân hàng thu hộ tiền hối
phiếu đó với điều kiện là ngời mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền thì ngân hàng mới trao toàn bộ chứng từ gửi cho ngời mua để họ nhận hàng.
- Ph¬ng thøc th tÝn dơng Letter of credit LC:
Đợc coi là phơng thức thông dụng nhất. Thực chất đây là một số thoả thuận trong đó có một ngân hàng ngân hàng mở th tín dụng sẽ trả tiền cho ngời thứ ba ngời bán
hàng hoặc trả cho bất kỳ một ngời nào khác theo yêu cầu của ngơì thứ ba đó ngời h-
ởng lợi khi ngời hởng lợi xuất trình cho ngân hàng mọt bộ chứng từ phù hợp với mọi quy định đề ra trong LC.
Phơng thức này đợc sử dụgn rộng rãi vì nó đảm bảo quyền lợi cho bên bán và bên mua. Bên bán yên tâm khi xuất hàng sẽ thu tiền về, còn bên mua cúng yên tâm sẽ
không phải trả tiền trớc khi nhận hàng.

5. Các chứng từ xuất nhập khẩu liên quan đến quá trình xuất khẩu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức xuất khẩu hàng hoá Cách xác định giá bán hàng xuất khẩu và phơng thức thanh toán hhàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×