Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu Ký kết hợp đồng xuất khẩu và trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu Các phơng thức xuất khẩu hàng hoá

Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu Ký kết hợp đồng xuất khẩu và trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu Các phơng thức xuất khẩu hàng hoá

Tải bản đầy đủ - 76trang

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán theo phơng pháp sổ số d

6. Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu


Hình thức sổ kế toán Nhật Ký chung có quy trình hạch toán nh sau: Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức sổ Nhật ký chung
19 Chứng từ
nhập
Thẻ sổ kho
Chøng tõ xuÊt
PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp
Sæ sè d­
PhiÕu giao nhËn chøng tõ xt
B¶ng l kÕ nhËp tiỊn
B¶ng l kÕ nhËp - xt- tån
B¶ng l kÕ xt tiỊn
Sỉ kÕ toán
tổng hợp
Báo cáo tài chính
Chứng từ nhập
Nhật ký mua hàng
Nhật ký chung
Sổ cái TK 151, 156,
6112 Bảng cân
đối tài khoản
Sổ chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
III. Tổ chức hạch toán quá trình bán hàng xuất khẩu

1. Ký kết hợp đồng xuất khẩu và trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu


Sau khi thoả thuận, hai bên sẽ cùng nhau ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thơng hợp đồng ngoại. Nội dung cơ bản của hợp đồng ngoại là những điều
kiện mua bán mà các bên đã thoả thuận nh giới thiệu tên, địa chỉ của các bên tham
gia ký kết hợp đồng, tên mặt hàng, giá cả, điều kiện về thanh toán, điều kiện về bảo hành, bảo hiểm, những quy định về khiếu nại, phạt và bồi thờng thiệt hại...
Sau đó doanh nghiệp bắt đầu tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Đây là công việc phức tạp gồm nhiều thủ tục bắt buộc theo quy định của Nhà nớc và quốc tế.
Trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu bao gồm các vấn đề nh xin giấy phép xuất khẩu, chuẩn bị hàng xuất khẩu, kiểm tra chất lợng hàng xuất khẩu, thuê tàu, mua bảo
hiểm, làm thủ tục hải quan, giao hàng và thanh toán.

2. Các phơng thức xuất khẩu hàng hoá


Gồm xuất khẩu theo Nghi định th và xuất khẩu ngoài Nghị định th: - Xuất khẩu theo Nghị định th: là việc thực hiện xuất khẩu theo hợp đồng của
Chính phủ ta ký kết với các nớc khác những Nghị định th hay hiệp định trao đổi về hàng hoá. Theo cách này, Nhà nớc cấp vốn, vật t và các điều kiện cần thiết khác để
doanh nghiệp thay mặt Nhà nớc ký hợp đồng cụ thể, chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng đó theo yêu cầu của chế độ hạch toán. Đối với số ngoại tệ thu đợc phải nộp
vào quỹ tập trung của Nhà nớc thông qua tài khoản của Bộ Thơng mại và sau này đợc Bộ Thơng mại thanh toán lại bằng tiền Việt Nam tơng ứng với số ngoại tệ đã nộp theo
tỷ giá khoán quy định cho từng mặt hàng. Trờng hợp xuất khẩu trả nợ theo Nghị định th hay Hiệp định thì sau khi nớc bạn
nhận đợc hàng, đơn vị sẽ nhận đợc tiền do Bộ Thơng mại chuyển trả b»ng tiỊn ViƯt Nam øng víi sè ngo¹i tƯ ghi trong hợp đồng xuất khẩu trả nợ theo tỷ giá quy định của
Nhà nớc. - Xuất khẩu ngoài Nghị định th:
20
Theo hình thức này, các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu đợc quyền tự do tự chủ trong hoạt động xuất khẩu của mình: tự tìm bạn hàng, thu mua tạo nguồn hàng và
ký kết hợp đồng xuất khẩu. Các đơn vị có hợp đồng xuất khẩu tự cân đối về tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nớc và chủ động về hàng hoá, giá
cả, thị trờng trong phạm vi Nhà nớc và Bộ thơng mại cho phép. Đối với số ngoại tệ thu đợc, đơn vị có thể bán ra ngoài.

3. Các hình thức xuất khẩu hàng hoá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống sổ sách kế toán phản ánh nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu Ký kết hợp đồng xuất khẩu và trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu Các phơng thức xuất khẩu hàng hoá

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×
x