Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Phơng thức mua hàng xuất khẩu Phơng thức thanh toán trong quá trình mua hàng xuất khẩu

Phơng thức mua hàng xuất khẩu Phơng thức thanh toán trong quá trình mua hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 76trang

- Phản ánh và giám đốc công nợ và tình hình thanh toán công nợ. Trong tình hình hiện nay, các đơn vị kinh doanh đều không thể tránh khỏi tình trạng chiếm dụng vốn
và bị chiếm dụng vốn. Nếu doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn quá nhiều sẽ ảnh hởng đến kết quả hoatj động kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, bộ phận kế toán phải làm tốt
nhiệm vụ của mình, góp phần quản lý chặt chẽ vật t, tiền vốn hàng hoá của đơn vị. - Phản ánh chi tiết, tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh.
- Thực hiện nghiêm túc kế toán ngoại tệ của các chỉ tiêu để cung cấp thông tin chính xác cho hoạt động xuất khẩu.
II. Tổ chức hạch toán kÕ to¸n qu¸ trình mua hàng xuất khẩu
Lu chuyển hàng hoá xuất khẩu là một quá trình tơng đối dài, khoảng từ 3 đến 5 tháng và trải qua hai giai đoạn khép kín: giai đoạn thu mua sản phẩm, hàng hoá trong
nớc và giai đoạn bán ra nớc ngoài theo hợp đồng kinh tế đã ký. Trong nghiƯp vơ xt khÈu, sù vËn ®éng cđa hàng hoá và tiền tệ có khoảng cách lớn về thời gian, địa điểm.
Để quá trình thu mua hàng hoá đợc tiến hành thuận lợi, có hiệu quả và tránh đợc rủi ro, doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng thu mua hàng hoá xuất khẩu hay hợp đồng
nội.

1. Phơng thøc mua hµng xt khÈu


Doanh nghiƯp cã nghiƯp vơ xt khẩu căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết tổ chức thu mua hàng xuất khẩu theo đúng quy cách, số lợng, chất lợng. Hiện nay có
các phơng thức mua hàng chủ yếu sau:
a. Ph ơng thức thu mua trực tiếp:
Theo phơng thức này, doang nghiệp xuất khẩu cử cán bộ nghiệp vụ của mình xuống tận các địa phơng có nguồn tài nguyên, hàng hoá xuất khẩu để ký hợp đồng
mua bán. Tuỳ theo từng loại hàng thu mua mà hàng hoá có thể chuyển về doanh
nghiệp ngay sau khi nhận hàng và thanh toán hoặc trả tiền trớc còn hàng sẽ về sau
6
một thời gian. Cán bộ mua hàng phải có trách nhiệm kiểm tra chất lợng, quy cách hàng hoá.
b. Ph ơng thức chuyển hàng:
Theo phơng thức này, bên mua và bên bán phải ký hợp đồng kinh tế trong đó quy định rõ loại hàng, số lợng, chủng loại, quy cách, phơng thức thanh toán, gía cả, địa
điểm giao nhận. Địa điểm giao nhận do bên mua quy định. Định kỳ, căn cứ vào hợp
đồng kinh tế, ben cung cấp chuyển hàng cho bên mua theo kế hoạch và giao hàng tại địa điểm đã ký trong hợp đồng.
c. Mua hàng theo ph ơng thức khoán:
Doanh nghiệp lập hợp đồng khoán với cán bộ thu mua trong đó quy định rõ số l- ợng, chủng loại, giá cả, địa điểm giao nhận ... Doanh gnhiệp ứng tiền cho cán bộ thu
mua và cán bộ thu mua chịu trách nhiệm mua hàng, tổ chức vận chuyển, bảo quản.
Căn cứ vào số lợng, chất lợng hàng hoá đã nhập kho và khoán đã quy định trong hợp đồng, doanh nghiệp tiến hành thanh toán tiền mua hàng cho cán bộ thu mua.
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thuê ngoài gia công hàng xuất khẩu hoặc tự tổ chức gia công để tăng lợng hàng xuất khẩu. Tuỳ thuộc vào đặc điểm loại hình kinh doanh
của doanh nghiệp và đặc tính của hàng hoá để doanh nghiệp lựa chọn phơng thức mua hàng cho phù hợp.

2. Phơng thức thanh toán trong quá trình mua hàng xuất khẩu


Kết thúc quá trình mua tạo nguồn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải thanh toán tiền hàng cho bên cung cấp. Hiện nay các doanh nghiệp thờng sử dụng hai hình thức
thanh toánlà thanh toán trực tiếp và thanh toán không trực tiếp.
- Thanh toán trực tiếp: là thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp giữa ngời mua và ng- ời bán. Khi nhận hàng hoá, vật t thì bên mua xuất tiền trực tiếp cho bên bán.
- Thanh toán không trực tiếp: là phơng thức thanh toán đợc thực hiện bằng cách chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp hoặc bù trừ giữa các đơn vị thông qua cơ
quan trung gian là ngân hàng. Hiện nay có nhiều phơng thức mua hàng không dùng
7
đến tiền mặt. Tuỳ vào mức độ tin cậy, tín nhiệm lẫn nhau giữa các tổ chức kinh tế mà lựa chọn hình thức thanh toán và phải ghi rõ trong hợp đồng.
- Thanh toán chờ chấp nhận: là phơng thức thanh toán áp dụng giữa các cơ quan tín nhiệm với nhau và giao dịch buôn bán thờng xuyên. Theo phơng thức này, ngời
bán nhờ ngân hàng thu hộ tiền hàng ở ngời mua, ngời bán chỉ đợc thanh toán khi đợc sự chấp nhận cđa ngêi mua.
- Thanh to¸n b»ng ủ nhiƯm chi: nhiệm chi là chứng từ chi của chủ tài khoản nhờ ngân hàng phục vụ mình trích một số tiền nhất định để trả lãi cho ngời cung cấp
hàng hoá, dịch vụ. - Thanh toán bằng Séc: Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản trên mẫu in
sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng trích tiền trên tài khoản của mình trả cho ngời đợc hởng lợi trên tờ Séc. Séc chỉ đợc phát hành tại tài khoản ngân hàng có
số d. - Thanh toán bù trừ: là hình thức thanh toán áp dụng trong điều kiện hai bên có
quan hệ mua bán hàng hoá lẫn nhau. Theo hình thức này, hai bên phải tiến hành đối chiếu giữa số tiền đợc thanh toán và số tiền phải thanh toán. Các bên tham gia thanh
toán bù trừ chỉ phải trả chênh lệch sau khi đã bù trừ. - Thanh toán theo kế hoạch: theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế, bên
bán định kỳ chuyển cho bên mua hàng hoá và bên mua định kỳ chuyển cho bên bán tiền hàng theo kế hoạch. Cuối kỳ, hai bên điều chỉnh thanh toán theo số thực tế.

3. Hệ thống tài khoản sử dụng để hạch toán thu mua hàng xuất khẩu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng thức mua hàng xuất khẩu Phơng thức thanh toán trong quá trình mua hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×