Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Vai trò của xuất khẩu hàng hoá với việc phát triển kinh tế ở nớc ta. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán lu chuyển hàng xuất khẩu

Vai trò của xuất khẩu hàng hoá với việc phát triển kinh tế ở nớc ta. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán lu chuyển hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 76trang

phẩm chất, quy cách, nhãn hiệu hàng hoá đó nh thế nào và số lợng hàng xuất khẩu để đạt đợc mục đích tối đa là bao nhiêu.
Doanh nghiệp tiến hành bán hàng hoá ra nớc ngoài thông qua các phơng thức giao dịch. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các phơng thức giao dichk trực tiếp, giao dịch
trung gian hay giao dịch qua th từ điện tín. Việc lựa chọn phơng thức giao dịch nào là tuỳ thuộc vào nội dung và mức độ quan trọng của công việc. Đối tợng giao dịch phải
là những khách hàng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị, có khả năng về tài chính và có cơ sở vật chất đảm bảo uy tín trong kinh doanh.
Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng có thể xuất khẩu hộ hàng hoá cho một số dơn vị đợc Nhà nớc cấp giấy phÐp xt nhËp khÈu nhng cha cã ®đ ®iỊu kiƯn để ký kết hợp
đồng kinh tế với nớc ngoài.

2. Vai trò của xuất khẩu hàng hoá với việc phát triển kinh tế ở nớc ta.


Xuất khẩu là hoạt động tích cực trong doanh nghiệp, là phơng tiện thúc đẩy nền sản xuất trong nớc ngày càng phát triển. Trong điều kiƯn nỊn kinh tÕ níc ta hiƯn nay,
xt khÈu lµ nhiệm vụ chiến lợc, là phơng tiện quyết định để tạo ra tiền đề vật chất xây dựng và phát triển kinh tế. Mặt khác, xuất khẩu là phơng tiện giúp nền sản xuất
nớc ta tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Do đó, xuất khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng. Điều này đợc thể hiện:
Xuất khẩu nhằm tạo nguồn ngoại tệ chủ yếu đáp ứng nhu cầu nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.
Xuất khẩu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến hµng xt khÈu.
Xt khÈu lµ mét mòi nhän quan träng của kinh tế đối ngoại, là một trong ba ch- ơng trình kinh tế lớn do Đại hội Đảng VI đã vạch ra.
Xuất khẩu góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho ngời lao động và cải thiện đời sống ngời dân.
Do tầm quan trọng của xuất khẩu mà phơng hớng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục mở rộng hoạt động ngoại thơng theo h-
4
ớng đa phơng hoá, đa dạng hoá, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Đây là một chủ trơng hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển cuủa
thời đại. Không một quốc gia nào trên thế giới có thể tăng trởng kinh tế mà không chú trọng tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá, sản xuất ra không những đủ tiêu dùng
trong nớc mà còn xuất sang nớc khác. Đó mới là một nền kinh tế vững mạnh.

3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán lu chuyển hàng xuất khẩu


Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu nên việc hoàn thiện kế toán lu chuyển hàng hóa xuất khẩu là một yêu cầu cấp bách đối với các
doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu. Phạm vi hoạt động xuất khẩu rất lớn, nó vợt qua biên giới của một quốc gia, do đó sự cạnh tranh của các doanh nghiệp
trên thị trờng quốc tế là rất khó khăn và phức tạp. Rất nhiều doanh nghiệp gặp bất lợi trong khâu tổ chức kinh doanh cũng nh trong khâu tổ chức hạch toán kinh tế, trong
đó có bộ phận lu chuyển hàng hoá xuất khẩu. Muốn đứng vững trong kinh doanh, đảm bảo đợc vị trí của mình trên thơng trờng
đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng kế toán, một trong những công cụ quản lý kinh tế hiệu quả để đảm bảo phản ánh và kiểm tra toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Kế toán mang lại những số liệu phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống, là cơ sở để chủ doanh nghiệp đa ra những quyết định
kinh doanh một cách hữu hiệu. Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động xuất
khẩu nói riêng muốn phát triển đợc thì các doanh nghiệp cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán lu chuyển hàng hoá xuất khẩu.
Kế toán xuất khẩu hàng hoá cần phải làm tốt những nhiệm vụ sau:
- Phản ánh và giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch về chỉ tiêu thu mua hàng xuất khẩu và xuất khẩu hàng hoá. Đây là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong
kế toán lu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
5
- Phản ánh và giám đốc công nợ và tình hình thanh toán công nợ. Trong tình hình hiện nay, các đơn vị kinh doanh đều không thể tránh khỏi tình trạng chiếm dụng vốn
và bị chiếm dụng vốn. Nếu doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn quá nhiều sẽ ảnh hởng đến kết quả hoatj động kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, bộ phận kế toán phải làm tốt
nhiệm vụ của mình, góp phần quản lý chặt chẽ vật t, tiền vốn hàng hoá của đơn vị. - Phản ánh chi tiết, tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh.
- Thực hiện nghiêm túc kế toán ngoại tệ của các chỉ tiêu để cung cấp thông tin chính xác cho hoạt động xuất khẩu.
II. Tổ chức hạch toán kÕ to¸n qu¸ trình mua hàng xuất khẩu
Lu chuyển hàng hoá xuất khẩu là một quá trình tơng đối dài, khoảng từ 3 đến 5 tháng và trải qua hai giai đoạn khép kín: giai đoạn thu mua sản phẩm, hàng hoá trong
nớc và giai đoạn bán ra nớc ngoài theo hợp đồng kinh tế đã ký. Trong nghiƯp vơ xt khÈu, sù vËn ®éng cđa hàng hoá và tiền tệ có khoảng cách lớn về thời gian, địa điểm.
Để quá trình thu mua hàng hoá đợc tiến hành thuận lợi, có hiệu quả và tránh đợc rủi ro, doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng thu mua hàng hoá xuất khẩu hay hợp đồng
nội.

1. Phơng thøc mua hµng xuÊt khÈu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của xuất khẩu hàng hoá với việc phát triển kinh tế ở nớc ta. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán lu chuyển hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×