Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Lu chun hµng hãa xt khÈu

Lu chun hµng hãa xt khÈu

Tải bản đầy đủ - 76trang

Những vấn đề chung về hạch toán lu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
I. Đặc điểm hoạt động lu chuyển hàng hoá xuất khẩu trong các doanh nghiệp có nghiệp vơ xt khÈu

1. Lu chun hµng hãa xt khÈu


Xt nhËp khẩu hàng hoá là hoạt động kinh doanh giữa hai hay nhiều quốc gia. Đây là một phần của lĩnh vực lu thông hàng hoá, là chiếc cầu nối liền giữa sản xuất
và tiêu dùng với chức năng lu thông hàng hoá giữa trong và ngoài nớc. Ngày nay, trong nền kinh tế mở, xuất nhập khẩu là hoạt đông kinh tế quốc tế cơ bản của một
quốc gia, mở ra những giao dịch quốc tế và tạo nguồn thu chi ngoại tệ chủ yếu cho mỗi nớc.
Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, quá trình lu chuyển hàng hóa xuất khẩu là một khâu rất quan trọng vì đây là quá trình bán hàng hoá ra nớc ngoài và thu
ngoại tệ về trong nớc. Quá trình lu chuyển hàng xuất khẩu đợc bắt đầu từ khâu tổ chức nguồn hàng và kết thúc bằng việc bán hàng ra nớc ngoài. Nguồn hàng chủ yếu
để xuất khẩu là do thu mua trong nớc ở các địa phơng có mặt hàng xuất khẩu. Thu mua, khai thác hàng xuất khẩu là khâu quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu vì có nguồn hàng thu mua thì mới có nguồn hàng để xuất khẩu. Do đó, để quá trình xuất khẩu hàng hoá đợc tiến hành thuận lợi và có hiệu quả cao đòi
hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ nguồn hàng, mặt hàng cần thu mua để xuất khẩu, từ đó lựa chọn nguồn hàng và tổ chức quá trình thu mua sao cho chất lợng hàng
là cao nhÊt víi chi phÝ hỵp lý nhÊt. TiÕp sau quá trình mua hàng là quá trình xuất khẩu hàng ra nớc ngoài. Để tổ chức
tốt khâu này, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ thị trờng xuất khẩu. Dựa vào kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp cần phải xác định đợc mặt hàng định kinh doanh là gì,
3
phẩm chất, quy cách, nhãn hiệu hàng hoá đó nh thế nào và số lợng hàng xuất khẩu để đạt đợc mục đích tối đa là bao nhiêu.
Doanh nghiệp tiến hành bán hàng hoá ra nớc ngoài thông qua các phơng thức giao dịch. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các phơng thøc giao dichk trùc tiÕp, giao dÞch
trung gian hay giao dịch qua th từ điện tín. Việc lựa chọn phơng thức giao dịch nào là tuỳ thuộc vào nội dung và mức độ quan trọng của công việc. Đối tợng giao dịch phải
là những khách hàng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị, có khả năng về tài chính và có cơ sở vật chất đảm bảo uy tÝn trong kinh doanh.
Ngoµi ra, mét sè doanh nghiƯp cũng có thể xuất khẩu hộ hàng hoá cho một số dơn vị đợc Nhà nớc cấp giấy phép xuất nhËp khÈu nhng cha cã ®đ ®iỊu kiƯn ®Ĩ ký kết hợp
đồng kinh tế với nớc ngoài.

2. Vai trò của xuất khẩu hàng hoá với việc phát triển kinh tế ë níc ta.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lu chun hµng hãa xt khÈu

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×