Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Đối tợng tính giá thành

Đối tợng tính giá thành

Tải bản đầy đủ - 87trang

5.1. Đối tợng tính giá thành


Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải đợc tính giá thành và giá thành đơn vị.
Việc xác định đối tợng tính giá thành là công việc đầu tiên của công tác tính giá thành sản phẩm, bộ phận. Kế toán căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất, đặc điểm
qui trình công nghệ, đặc điểm về tính chất sản phẩm, yêu cầu và trình độ hạch toán
kinh tế, quản lý của doanh nghiệp để xác định. - Về tổ chức sản xuất: Nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc theo từng đơn đặt hàng
thì từng loại sản phẩm, từng đơn đặt hàng là đối tợng tính giá thành. Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt sản phẩm thì hàng loạt sản phẩm là đối tợng tính giá thành.
- Về qui trình công nghệ: Nếu qui trình công nghệ kiểu liên tục thì đối tợng tính giá thành có thể là nửa thành phẩm ở giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối
cùng. Nếu qui trình công nghệ phức tạp kiểu song song thì đối tợng tính giá thành là từng chi tiết, bộ phận sản phẩm hoàn thành và thành phẩm cuối cùng đã hoàn
thành. Việc xác định đối tợng tính giá thành ở từng doanh nghiệp cụ thể tuỳ thuộc
vào nhiều yếu tố. Do đó xác định đúng đối tợng tính giá thành và phù hợp với ®iỊu kiƯn ®Ỉc ®iĨm cđa doanh nghiƯp sÏ gióp cho kế toán mở sổ kế toán, các bảng tính
giá thành sản phẩm theo đối tợng quản lý, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm có hiệu quả đáp ứng đợc yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
5.2. Mối quan hệ giữa đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành.
Để tính đợc giá thành của sản phẩm hoàn thành thì cần phải phân biệt rõ giữa đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành. Việc xác định hợp lý đối t-
ợng kế toán tập hợp chi phí là tiền đề, điều kiện để tính giá thành theo các đối tợng tính giá thành trong doanh nghiƯp vµ cho phÐp ta thùc hiƯn kiĨm tra nhiệm vụ hạ
25
giá thành, phát hiện khả năng của doanh nghiệp trong sản xuất, để tìm ra biện pháp giảm chi phí hạ giá thành một cách có hiệu quả.
Đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành khác nhau ở chỗ: + Đối tợng tập hợp chi phí là căn cứ để mở các tài khoản, các sổ chi tiết, tổ
chức ghi chép ban đầu, tập hợp số liệu chi phí sản xuất chi tiết theo đối tợng. + Còn xác định đối tợng tính giá thành là căn cứ để kế toán lập bảng tính giá
thành và tổ chức công tác tính giá thành theo từng đối tợng. Tuy nhiên, giữa chúng lại có mối quan hƯ mËt thiÕt víi nhau. Sè liƯu vỊ chi
phÝ sản xuất đã tập hợp cho từng đối tợng là căn cứ để tính giá thành và giá thành đơn vị. Một đối tợng tính giá thành có thể phù hợp với một đối tợng tập hợp chi phí
sản xuất hoặc cũng có thể liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí. Ngợc lại, một đối tợng tập hợp chi phí cũng có thể liên quan đến nhiều đối tợng tính giá
thành.

5.3. Các phơng pháp tính giá thành.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tợng tính giá thành

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×