Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Phân loại chi phí sản xuất

Phân loại chi phí sản xuất

Tải bản đầy đủ - 87trang

ỵng tËp hỵp chi phÝ, theo tõng kho¶n mơc chi phí và từng yếu tố chi phí sản xuất qui định cho từng ngành.

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất


Trong doanh nghiƯp s¶n xt, chi phÝ s¶n xt gåm nhiỊu khoản chi có nội dung, công dụng và mục đích sử dụng không giống nhau. Để thuận tiện cho việc
quản lý và hạch toán chi phí đáp ứng đợc yêu cầu của kế toán, thúc đẩy doanh
nghiệp tăng cờng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm việc phân loại chi phí sản xuất là một yêu cầu tất yếu, phải tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng mà chúng ta
có thể phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức khác nhau. Việc xác định tiêu thức phân loại phù hợp, khoa học và hợp lý có ý nghĩa
quan trọng đối với việc hạch toán, kiểm tra, phân tích chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp cũng nh các bộ phận cấu thành bên trong doanh nghiệp.
Có nhiều cách phân loại chi phí, thông thờng các doanh nghiệp thờng phân loại chi phí sản xuất theo các cách sau:
Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tÝnh chÊt kinh tÕ.
Dùa vµo tÝnh chÊt, néi dung kinh tế của chi phí sản xuất sắp xếp các chi phÝ cã chung tÝnh chÊt vµo mét yÕu tè, không phân biệt trong lĩnh vực nào, ở đâu.
Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm các loại nghuyên vật liƯu chÝnh, vËt liƯu phơ, nhiªn liƯu, phơ tïng thay thế........ phục vụ cho sản xuất trong kỳ.
Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ tiền lơng, phụ cấp và các khoản trích
theo lơng theo quy định của công nhân trực tiếp sản xuất.
Chi phí khấu hao tài sản cố định: là toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định đã sử dụng.
10
Chi phí dịch vụ mua ngoài: là toàn bộ số tiền đã chi để phục vụ hoạt động
sản xuất.
Chi phí khác bằng tiền: là toàn bộ số chi phí khác dùng cho sản xuất kinh doanh ngoài bốn yếu tố trên.
Cách phân loại này cho phép hiểu rõ cơ cấu, tỉ trọng từng yếu tố chi phí, là cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập báo
cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cung øng vËt t, tiỊn vèn, huy ®éng sư dơng lao
động.......
Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng:
Theo cách phân loại này: căn cứ vào mục đích, công dụng của chi phí chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí có cùng mục đích và
công dụng không phân biệt chi phí ®ã cã néi dung nh thÕ nµo.
Nh vËy toµn bé chi phí sản xuất phát sinh trong kì bao gồm các loại sau:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là những chi phí về các loại vật liệu chính, vật liệu phụ..... sử dụng trực tiếp vào sản xuất, chế tạo sản phẩm. Không tính vào
khoản mục này những chi phí về nguyên vật liệu dùng vào mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất chung hay cho những hoạt động ngoài sản xuất.
Chi phí nhân công trực tiếp: là các khoản chi phí về tiền lơng, phụ cấp và
các khoản trích theo lơng BHXH, BHYT, KPCĐ..... của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm theo quy định.
Chi phí sản xuất chung: là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất
chung tại bộ phận sản xuất, bao gồm các khoản sau: + Chi phí nhân viên phân xởng: gồm chi phí về tiền lơng, phụ cấp theo l-
ơng.. của nhân viên quản lý, nhân viên thống kê ..... tại phân xởng. 11
+ Chi phí vật liệu: gồm vật liệu các loại sử dụng cho nhu cầu sản xuất chung của phân xởng s¶n xt.
+ Chi phÝ dơng cơ s¶n xt: chi phÝ về các loại công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất chung ở phân xởng.
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: bao gồm số khấu hao tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính sử dụng ở phân xởng
sản xuất.
Chi phí dịch vụ mua ngoài.
Chi phí khác bằng tiền. Cách phân loại này có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo định
mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo khoản mục, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và định mức chi
phí cho kỳ sau. Ngoài hai cách phân loại trên, chi phí sản xuất còn có thể đợc phân loại theo
các cách sau:
Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong kỳ.
Chi phí khả biến biến phí.
Chi phí cố định định phí.
Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất.
Chi phí trực tiếp.
Chi phí gián tiếp.
Mỗi một doanh nghiệp có đặc điểm và nhiệm vụ sản xuất khác nhau. Do vậy, tuỳ theo yêu cầu quản lý và để phục vụ cho việc tính giá thành một cách đơn
12
giản, dễ hiểu mà mỗi doanh nghiệp tự lựa chọn cho mình cách phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức nào cho phù hợp với doanh nghiệp.
2.2.Giá thành, phân loại giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành 2.2.1.Giá thành và sự cần thiết phải tính giá thành
Trong nền kinh tế thị trờng, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn đặt ra làm mục tiêu hàng đầu, đó là lợi nhuận. Để tăng cờng lợi nhuận đòi hỏi các doanh
nghiệp phải tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đây là con đờng cơ bản giúp các doanh nghiệp tăng lợi nhuận một cách chắc chắn
và có hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng vậy, mục tiêu của nhà sản xuất là
làm sao hạ thấp đợc giá thành sản phẩm nhng vẫn đảm bảo chất lợng sản phẩm. Hạ đợc giá thành sản phẩm sản xuất là cơ sở hạ giá bán sản phẩm và tăng sản lợng tiêu
thụ để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội, đẩy nhanh vòng quay vốn và đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, từ ®ã n©ng cao tÝch l cho doanh nghiƯp ®Ĩ
cã thĨ tái sản xuất và nâng cao đời sống cho ngời lao động. Nh vậy, giá thành sản phẩm công việc, lao vụ là biểu hiện bằng tiền của
các chi phí sản xuất tính cho một khối lợng sản phẩm công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành.
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật t, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng nh tính đúng
đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho
doanh nghiệp. Giá thành còn là căn cứ để xác định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất. Vì vậy, sản phẩm sản xuất ra cần phải tính giá
13
thành. Nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trờng với mức độ cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp thì đòi hỏi sự cần thiết là các doanh nghiệp phải thờng xuyên
cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lợng sản phẩm và hạ giá thành để từ đó tăng nguồn lợi cho doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trờng
trong và ngoài nớc.

2.2.2. Phân loại giá thành.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại chi phí sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×