Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất.

Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất.

Tải bản đầy đủ - 87trang

2.1.1. Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất.


Trong các doanh nghiệp sản xuất, quá trình sản xuất kinh doanh có thể đợc khái quát theo sơ đồ sau:
Các yếu tố đầu vào của hoạt
động sản xuất Quá trình biến
đổi bên trong các yếu tố đầu vào
Các sản phẩm, lao vụ cuối cùng
+ Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất là các yếu tố mà doanh nghiệp phải chuẩn bị và dữ trữ từ trớc nh: nguyên vật liệu, tài sản...... Nếu không có các
yếu tố này thì không thể tiến hành sản xuất đợc. Đây là những yếu tố đầu tiên
quyết định đến quá trình sản xuất. + Quá trình biến đổi bên trong các yếu tố đầu vào: Là quá trình biến đổi một
cách có ý thức và có mục đích các yếu tố sản xuất thành sản phẩm hay lao vụ. Quá trình này đợc thực hiện thông qua các công cụ lao động.
+ Các sản phẩm, lao vụ cuối cùng đợc tạo ra là kết quả của sự kết hợp của hai quá trình đầu.
Nh vậy, để tiến hành hoạt động sản xuất, doanh nghiệp phải có ba yếu tố cơ bản, đó là:
T liệu lao động nh: nhà xởng, thiết bị và tài sản cố định khác..... Đối tợng lao động nh: nguyên vât liệu, nhiên liệu......
Lao động con ngời. Quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trong sản xuất đồng thời là quá trình
doanh nghiệp phải chi ra những chi phí sản xuất tơng ứng. Đó là các chi phí về khấu hao tài sản cố định, chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, chi phí tiền lơng,
tiền công, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ.. Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá và cơ chế hạch toán kinh doanh, mọi
chi phí đều đợc biểu hiện bằng tiền, trong đó: - Chi phí tiền lơng là biều hiện bằng tiỊn cđa hao phÝ vỊ lao ®éng sèng.
8
- Chi phÝ khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu đợc biều hiện bằng tiền của lao động vật hoá.
Mặt khác, hoạt động trong doanh nghiệp bao gồm nhiều khâu, nhiều lĩnh vực khác nhau nh:
+ Hoạt động sản xuất, chế tạo sản phẩm .. v.. v + Hoạt động thu mua, dữ trữ hàng hoá........
+ Hoạt động bán hàng: luân chuyển tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ........ + Và các hoạt động khác.
Dù là hoạt động nào thì doanh nghiệp cũng phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định. Nhng chỉ những chi phí bỏ ra trong khâu sản xuất mới đợc gọi là chi phí
sản xuất. Nh vậy, Chi phí sản xuất là biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa toµn bé hao phÝ vỊ lao
động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất, trong một thời kỳ nhất định.
Trong doanh nghiệp sản xuất, độ lớn của chi phí sản xuất là một đại lợng xác định và phụ thuộc vào hai nhân tố:
- Khối lợng lao động và t liệu sản xuất đã tiêu hao vào sản xuất trong một thời kỳ nhất định.
- Giá cả các t liệu sản xuất đã tiêu dùng và tiền công của một đơn vị lao động đã hao phí.
Từ đó cho phép khẳng định rằng: Trong điều kiện giá cả thị trờng thờng xuyên biến động thì việc xác định đúng chi phí sản xuất là tiền đề để hạch toán
kinh doanh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện bảo toàn vốn theo yêu cầu quản lý tài chính. Mặt khác để phục tốt cho công tác quản lý chi phí sản xuất kế
toán cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất nhằm tổng hợp, hệ thống hoá các chi phí sản xuất phát sinh trong doanh nghiệp ở từng thời kỳ theo đúng đối t-
9
ợng tập hợp chi phí, theo từng khoản mục chi phí và từng yếu tố chi phí sản xuất qui định cho từng ngành.

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi phí sản xuất và sự cần thiết phải tập hợp chi phí sản xuất.

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×