Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Phơng hớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Phơng hớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ - 60trang

+ Đất tôn giáo tín ngỡng là 2.02 ha, chiếm 0.17 diện tích đất tự nhiên.

3.4. Phơng hớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội


3.4.1. Định hớng phát triển kinh tế xã hội gắn với việc sử dụng đất giai đoạn 2006 - 1015
3.4.1.1. Phơng hớng tổng quát. Phơng hớng phát triển kinh tế của xã Thuỷ Xuân Tiên dựa trên cơ sở
phơng hớng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây, phơng hớng phát triển kinh tế xã hội huyện Chơng Mỹ, đồng thời dựa trên thực trạng phát triển
kinh tế xã hội, tiềm năng đất đai và các nguồn lực khác của xã. Từ nay đến năm 2015 phơng hớng phát triển kinh tế xã hội đợc xác định nh sau:
- Ph¸t triĨn kinh tÕ – x· héi phï hợp với chiến lợc CNH HĐH đất nớc
- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa nông nghiệp, công nghiệp, thơng mại và dịch vụ
- Phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại - Phát triển nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá, đảm bảo an toàn
vững chắc về lơng thực, ổn định diện tích gieo trång, ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p khoa häc kü tht vào sản xuất nhằm mục đích thâm canh tăng vụ
- Phát huy thế mạnh tiềm năng đất đai, bảo vệ môi trờng sinh thái - Nâng cao dân trí, chú trọng đầu t cơ sở vật chất, chăm sóc sức khoẻ
cộng đồng, giảm tỷ lệ phát triển dân số 3.4.1.2. Phơng hớng phát triển kinh tế
a. Sản xuất nông nghiệp: Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hớng sản
xuất hàng hoá, ổn định, bền vững: + Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến
bộ KHKT công nghệ mới vào sản xuất. Xây dựng mô hình thâm canh trọng điểm là Đồng Trối Thôn Trí Thuỷ, Đồng Dậm Thôn Tiến Ân, mỗi thôn
31 31
xóm có một mô hình thâm canh, chuyên canh, chuyến đổi trồng rau xanh, hoa và cây cảnh phục vụ chuỗi đô thị Miếu Môn Xuân Mai Sơn Tây
+ Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với công tác thuỷ lợi, đảm bảo các công trình tới tiêu chủ động, tiếp tục chơng trình cứng hoá kênh mơng, dồn
điền đổi thửa, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung + Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đa dạng hoá cá loại hình
công nghiệp, bán công nghệp... phát triển đàn gia súc, gia cầm, đàn bò theo hớng lai sin, lợn hớng nạc. Phấn đấu giá trị ngành chăn nuôi chiếm 50 tổng
thu nhập ngành nông nghiệp. Tổng thu nhập ngành nông nghiệp năm 2015 đạt 18 tỷ đồng
b. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: + Bám sát quy hoạch tổng thể của cấp có thẩm quyền xây dựng kế
hoạch chi tiết các cụm, điểm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, các công ty đầu t xây dựng cụm điểm công nghiệp trên địa bàn xã
+ Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, chú trọng nhân cấy nghề mới, tập trung giải quyết việc làm tại chỗ cho nhân dân, khuyến khích các cá
nhân mở rộng ngành nghề, bao tiêu sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh ngành nghề phụ khác nh : Mộc, gò hàn, sửa chữa cơ khí nhỏ tiến tới quy mô lớn.
Phấn đấu thu nhập công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt giá trị 20 tỷ đồng trở lên.
c. Dịch vụ, thơng mại: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế
tham gia dịch vụ, đầu t mua sắm máy làm đất, phát triển phơng tiện vận chuyển nông sản hàng hoá. Đầu t nâng cấp chợ Thuỷ Xuân Tiên, xây dựng
khu chợ mới ở thôn Tiến Ân, kết hợp với tăng cờng kiểm soát, quản lý thị tr- ờng chống buôn lậu và gian lận thơng mại trên địa bàn xã. Phấn đấu thu nhập
từ dịch vụ thơng mại năm 2015 đạt 21 tỷ đồng trở lên 3.4.1.3. Văn hoá - xã hội
- Bám sát tinh thần nghị quyết TW2 khoá VIII, kết luận TW6 khoá IX và các chơng trình của Đảng uỷ về giáo dục đào tạo, đẩy mạnh cuộc vận
32 32
động xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia công tác giáo dục, nâng cao chất lợng hoạt động của hội đồng giáo dục,
tập trung quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí bồ dỡng nhân lực - đào tạo nhân tài.
Nâng cao chất lợng dạy và học, coi trọng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, pháp luật, phấn đấu năm 2015 có từ 01 02 khối trờng đạt chuẩn
quốc gia - Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, quan
tâm chỉ đạo thờng xuyên ngành y tế, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ ngời bệnh, quản lý tốt hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, hiệu thuốc t nhân
trên địa bàn xã. Kiện toàn đội ngũ y tế thôn, phấn đấu năm 2015 có cán bộ y tế ở 100 số thôn xóm, tiếp tục thực hiện tốt các chơng trình y tế quốc gia,
tiêm chủng mở rộng đạt 99 trở lên. Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trờng, vệ sinh phòng bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn xã.
- Chăm lo giải quyết việc làm cho nhân dân, thực hiện chơng trình xoá đói giảm nghèo và các chính sách xã hội. Thờng xuyên chăm lo đời sống vật
chất tinh thần của các đối tợng chính sách, gia đình có công với cách mạng, ngời già neo đơn, trẻ em tật nguyền. Đẩy mạnh xây dựng quỹ đền ơn đáp
nghĩa, xây dựng các loại quỹ từ thiện, xoá đói giảm nghèo... - Thực hiện tốt công tác văn hoá thông tin thể dục thể thao. Nâng
cao chất lợng hoạt động văn hoá xã, đẩy mạnh việc thực hiện quy ớc lang văn hoá, xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá...Đẩy mạnh hoạt động thể dục
thể thao, rèn luyện thân thể ở mọi lứa tuổi, duy trì tốt các câu lạc bộ bống đá, bóng chuyền, cầu lông...
3.4.2. Mục tiêu cụ thể - Phấn đấu tốc độ tăng trởng kinh tế đến năm 2015 đạt 8 . Năm
2005 tổng thu nhập đạt 48 tỷ đồng, đến năm 2015 tổng thu nhập đạt 86.4 tỷ đồng trở lên.
- Bình quân thu nhập từ 5.15 triệu đồngngờinăm trở lên. Chuyển dịch cơ cấu kinh tÕ theo tû lÖ 3 : 3 : 4
33 33
Trong đó : + Nông nghiệp chiếm 30 + Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 30
+ Thơng mại dịch vụ và thu khác chiếm 40 - Tổng sản lợng lơng thực đạt 3259 tấn, giữ vững ổn định mức bình
quân lơng thực 220.27kgngờinăm trở lên, giá trị 1 ha đạt 40 triệu đồng trở lên
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đến năm 2015 còn dới 2 - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dỡng đến năm 2015 còn dới 9
- Nâng cao chất lợng dạy và học, giữ vững phổ cập tiểu học, trung học cơ sở
- Phấn đấu đến năm 2015 có 80 trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình vă hoá, có 1 2 thôn xóm trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá
- Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hôi, tăng cờng củng cố nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phơng

3.5. Nội dung phơng án quy hoạch sử dụng đất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng hớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×