Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất cha sử dụng Hiện trạng sử dụng đất khu dân c nông thôn.

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất cha sử dụng Hiện trạng sử dụng đất khu dân c nông thôn.

Tải bản đầy đủ - 60trang

phòng 0.90 ha của đơn vị J106, chuyển từ đất an ninh 0.3 ha của đơn vị trờng đặc nhiệm CAND.
+ Đất chuyên dùng giảm 2.4 ha, trong đó: Đất an ninh giảm 0.3 ha, đất quốc phòng giảm 0.90 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm
1.20 ha. Ngoài ra 1.23 ha diện tích đất của công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai chuyển từ hình thức giao đất sử dụng sang
thuê đất để xây dựng khu thơng mại. Thu hồi 0.75 ha đất của công ty 8 bàn giao cho công ty TRECOSXIM thuê đất hàng năm để kinh doanh sản xuất
vật liệu xây dựng. Tình hình biến động đất đai giai đoạn 1995 2000 2005 đợc thể
hiện qua biểu 9a-TKĐĐ

3.3.3. Hiện trạng sử dụng đất


Tổng diện tích tự nhiên của xã Thuỷ Xuân Tiên là 1191.51 ha, đợc phân bổ sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Hiện trạng sử dụng đất của xã Thuỷ Xuân Tiên đợc thĨ hiƯn cơ thĨ qua biĨu 01HT – QH.

a. HiƯn trạng sử dụng đất nông nghiệp.


Qua biểu 01HT QH ta thấy diện tích đất đợc sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 796.60 ha chiếm 66.85, trong đó:
- Đất sản xuất nông nghiệp là 707.59 ha chiếm 59.39 tổng diện tích đất tự nhiên, bao gồm:
+ Đất trồng cây hàng năm là 452.85 ha, chiếm 38.00 tổng diện tích đất tự nhiên.
+ Đất trồng cây lâu năm là 254.74 ha, chiếm 21.38 tổng diện tích đất tự nhiên.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản là 62.90 ha, chiếm 5.28 tổng diện tích tự nhiên.
- Đất nông nghiệp khác là 13.29 ha, chiếm 1.11 tổng diện tích đất tự nhiên.

b. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp.


29 29
Qua biểu 01HT QH ta thấy diện tích đất phi nông nghiệp là 369.12 ha, chiếm 30.97 tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó:
- Đất ở là 90.76 ha, chiếm 7.61 tổng diên tích đất tự nhiên. - Đất chuyên dùng là 211.21 ha, chiếm 17.72 tổng diện tích đất tự
nhiên. - Đất tôn giáo tín ngỡng là 2.02 ha, chiếm 0.17 tổng diện tích đất tự
nhiên. - Đất nghĩa trang, nghĩa địa là 10.37 ha, chiếm 0.87 tổng diện tích
đất tự nhiên. - Đất sông suối và mặt nớc chuyên dùng là 54.76 ha, chiếm 4.60
tỏng diện tích đất tự nhiên.

c. Hiện trạng sử dụng đất cha sử dụng


Diện tích đất cha sử dụng của xã là 25.79 ha, trong đó đất bằng cha sử dụng là 8.69 ha, ®Êt ®åi nói cha sư dơng lµ 1.64 ha, nói đá không có rừng cây
là 15.46 ha.

d. Hiện trạng sử dụng đất khu dân c nông thôn.


Hiện trạng sử dụng đất khu dân c nông thôn của xã Thuỷ Xuân Tiên đ- ợc thể hiện qua biểu 02HT QH
Qua biểu ta thấy đất khu dân c nông thôn có diƯn tÝch lµ 350.91 ha, chiÕm 29.45 tỉng diƯn tÝch đất tự nhiên, trong đó:
- Đất nông nghiệp là 121.19 ha, chiếm 10.17 diện tích đất tự nhiên bao gồm đất trồng cây lâu năm là 109.62 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản là
11.57 ha . - Đất phi nông nghiệp là 229.72 ha, chiếm 19.28 tổng diện tích đất
tự nhiên, bao gồm: + Đất ở nông thôn là 90.76 ha, chiếm 7.62 tổng diện tích đất tự
nhiên. + Đất chuyên dùng là 134.53 ha, chiếm 11.29 tổng diện tích đất tự
nhiên.
30 30
+ Đất tôn giáo tín ngỡng là 2.02 ha, chiếm 0.17 diện tích đất tự nhiên.

3.4. Phơng hớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội –


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng đất cha sử dụng Hiện trạng sử dụng đất khu dân c nông thôn.

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×