Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Tình hình quản lý đất đai Tình hình biến động đất đai

Tình hình quản lý đất đai Tình hình biến động đất đai

Tải bản đầy đủ - 60trang

2. Quốc lộ 21 A 4,8
70 Rải nhựa
3. Liên thôn 8
10 Đá cấp phối
4. Thôn xóm 12
5,5 Đất
III. Thuỷ lợi Trạm bơm
Công suấtm
3
h Vị trí
Chất lợng 1.Tiến Ân,Tiên Trợng
1000 Tiên ¢n, §åi Së
2. TrÝ Thủ 1000
§ång Trèi 3. TrÝ Thủ, Gò Cáo
1000 Đồng Khơng, Đồng Mỹ
4. Xuân Linh, Trí Thuỷ
1000 Quán Ông, Đồng Tròi
Hồ chứa nớc Diện tích ha
Vị Trí 1. Bể Hoa, Bể Mọc
13,60 Gò Cáo, Xóm 4
2. Ao Dâm, Chằm Ma
5,70 Xuân Sen, Gò Cáo
3. Xuân Thuỷ 4.5
Chằm Và Kêng mơng chính
Chiều dài m Rộng m
Chất lợng 1. Tiên Trợng
3000 0.5
2400mcứng hoá
2. Tiến Ân 4000
1,0 1500 m cứng
hoá 3. Trí Thuỷ
5000 0,5
3000 m cứng hoá
4. Xuân Linh 700
2,0 cha cứng hoá

3.3. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất


3.3.1. Tình hình quản lý đất đai


Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kiểm kê đất đai và tổ chức giao đất ở giãn dân cho 15 hộ với 3000 m
2
. Tiếp nhận quản lý 7500 m
2
đất thuộc công ty 8 theo quyết định thu hồi của UBND tỉnh.
Lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung và tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2005. Xây dựng các đề án chuyển đổi mục đích sử dụng đất,
xử lý cấp GCNQSD đất, phơng án bồi thờng giải phóng mặt bằng đờng Hồ Chí Minh
Triển khai công tác đo đạc cấp GCNSD đất canh tác cho 2642 hộ, đạt 96.2. Đất ở đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất ở cho
1118 hộ, đạt 36. Thực hiện các chỉ thị của tỉnh uỷ Hà Tây và huyện uỷ Chơng Mỹ về
công tác quản lý và sử dụng đất đai, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phơng
27 27
đã chú trọng công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tính từ năm 2000 đến nay toàn xã có 120 vụ vi phạm về đất đai, UBND xã đã ra quyết định xử phạt
hành chính 110 vụ, tổ chức cỡng chế 18 vụ, giải phóng mặt bằng thu hồi 1130 m
2
đất. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:5000. Đất nông nghiệp
đã lập 13 tờ bản đồ của 610 thôn xóm, 03 tờ bản đồ đất trồng cây lâu năm, lập 12 sổ địa chính và 01 sổ cấp GCNSD đất.
Những tồn tại trong công tác quản lý: Việc cấp giấy CNQSD đất ở và đất nông nghiệp loại II mới đạt ở mức
thấp. Cha đo đạc, xây dựng đầy đủ bản đồ đất nông nghiệp, đất ở khu dân c mới chỉ lập sở đồ thửa đất, bản đồ cũ không đợc chỉnh lý thờng xuyên nên
không thể sử dụng trong việc cấp GCNQSD đất.
Hồ sơ sổ địa chính, bản đồ quản lý còn lỏng lẻo, còn để thất lạc mất, sữa chữa tẩy xoá. Bản đồ lập xong không có cơ quan thẩm định và cha có đủ tính
pháp lý. Công tác quản lý đất đai cha chặt chẽ, tình trạng vi phạm sử dụng đất
còn xảy ra. Việc xử lý những vi phạm sử dụng đất còn cha nghiêm. Việc tổ chức quản lý còn thiếu đồng bộ, còn có hiện tợng phó thác việc
quản lý đất đai cho UBND. Đây là khó khăn lớn nhất trong quá trình quản lý Nhà nớc về đất đai.

3.2.2. Tình hình biến động đất đai


Trong năm 2005 diện tích ®Êt ®ai cã mét sè biÕn ®éng sau: - §Êt nông nghiệp: Tổng diện tích 796.60 ha, giảm 0.09 ha từ đất mặt
nớc nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất ở, đất đấu giá quyền sử dụng đất ở khu ao chợ Bê Tông.
- Đất phi nông nghiệp: + Đất ở tăng 2.49 ha, trong đó chuyển từ đất mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản
0.09 ha, chuyển từ đất sản xt kinh doanh phi n«ng nghiƯp 1.20 ha cđa c«ng ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai, chuyển từ đất quốc
28 28
phòng 0.90 ha của đơn vị J106, chuyển từ đất an ninh 0.3 ha của đơn vị trờng đặc nhiệm CAND.
+ Đất chuyên dùng giảm 2.4 ha, trong đó: Đất an ninh giảm 0.3 ha, đất quốc phòng giảm 0.90 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm
1.20 ha. Ngoài ra 1.23 ha diện tích đất của công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai chuyển từ hình thức giao đất sử dụng sang
thuê đất để xây dựng khu thơng mại. Thu hồi 0.75 ha đất của công ty 8 bàn giao cho công ty TRECOSXIM thuê đất hàng năm để kinh doanh sản xuất
vật liệu xây dựng. Tình hình biến động đất đai giai đoạn 1995 2000 2005 đợc thể
hiện qua biểu 9a-TKĐĐ

3.3.3. Hiện trạng sử dơng ®Êt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình quản lý đất đai Tình hình biến động đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×