Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Tình hình nghiên cứu quy hoạch trên thế giới Tình hình nghiên cứu quy hoạch ở Việt Nam

Tình hình nghiên cứu quy hoạch trên thế giới Tình hình nghiên cứu quy hoạch ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 60trang

Nhà nớc ta đã ban hành một hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai nh: Hiến pháp, Luật và các văn bản dới luật. Nó tạo ra cơ sở pháp lý vững
chắc đảm bảo cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Chơng II, điều 17 Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 nêu rõ: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc thống nhất quản lý. Điều 18 quy định : Nhà nớc thống nhất quản lý toàn bộ đất đai
theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Để phù hợp với thực tiễn khách quan về tình hình quản lý sử dụng đất hiện tại và trong tơng lai. Ngày 01072004 Luật đất đai 2003 chính thức có
hiệu lực, trong đó đã quy định rõ việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tại điều 6 quy định: Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 13 nội
dung quản lý Nhà nớc về đất đai, điều 21 đến điều 30 quy định chi tiết về công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
Ngoài các văn bản có tính pháp lý cao còn có các văn bản dới luật. các văn bản của các ban ngành trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vai trò, ý
nghĩa, căn cứ, nội dung và phơng pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Nghị định số 1812004NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về việc hớng dẫn thi hành Luật đất đai - Thông t số 302004TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của bộ Tài
nguyên và Môi trờng về việc hớng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Quyết định số 042005QĐ - BTNMT của Bộ tài nguyên môi trờng ngày 30062005 về việc ban hành Quy trình lập, điều chỉnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Chỉ thị số 152001TC-UB ngày 02072001 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.3. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất hiện nay trên thế giới và Việt Nam


1.3.1. Tình hình nghiên cứu quy hoạch trên thế giới


55
Trên thế giới, công tác quy hoạch sử dụng đất đợc tiến hành từ nhiều năm trớc đây
. Hiện nay nó vẫn đợc chú trọng phát triển, nó có vị trí quan
trọng trong quá trình phát triển sản xuất. Mỗi nớc lại có những phơng pháp quy hoạch khác nhau.
An-giê-ri: Dựa trên nguyên tắc nhất thể hoá, liên hợp hoá và kỷ luật đa
phía. Chính phủ thừa nhận trong toàn bộ quá trình quy hoạch đợc tiến hành với sự tham gia đầy đủ của các địa phơng có liên quuan, các tổ chức ở cấp
chính phủ, tổ chức Nhà nớc, các cộng đồng và tỏ chức nông gia. Canada: Sự can thiệp của Chính phủ liên bang vào quy hoạch cấp trung
gian cấp bang đang giảm bớt. Điều còn là ở chỗ Chính phủ đa ra mục tiêu chung ở cấp quốc gia, giống nh là ngời tạo điều kiện thuận lợi và khuyến
khích các hoạt động lập quy hoạch ở cấp trung gian. Đồng thời Chính phủ liên bang dờng nh chỉ còn đóng góp về mặt khoa học và sự ủng hộ.
Liên Xô và các nớc Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trớc đây: Tiến hành quy hoạch nông nghiệp là nền tảng, sau đó làm quy hoạch cơ bản, lập sơ đồ phát
triển và phân bố lực lợng sản xuất theo yêu cầu của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, lao động và đất đai là yếu tố cơ bản của vấn đề nghiên cứu
Pháp: Quy hoạch đất đai đợc xây dựng theo hình thức mô hình hoá nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc sử dụng tài nguyên môi trờng và lao động,
áp dụng bài toán quy hoạch tuyến tính có cấu trúc hợp lý, tăng hiệu quả sản xuất xã hội.
Thái Lan: Quy hoạch đất đai đợc phân theo ba cấp: Cấp quốc gia, cấp vùng, và cấp địa phơng. Quy hoạch nhằm thể hiện cụ thể các thành phần kinh tế xã
hội của Hoàng gia Thái Lan gắn liền với tổ chức hành chính và quản lý nhà nớc phối hợp với Chính phủ và chính quyền địa phơng. Dự án phát triển của
Hoàng gia đã xác định vùng nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở Thái Lan

1.3.2. Tình hình nghiên cứu quy hoạch ở Việt Nam


ở miền Bắc, quy hoạch sử dụng đất đai đợc đặt ra và xúc tiến từ năm 1962 do ngành của tỉnh, huyện tiến hành và đợc lồng vào công tác phân vùng
66
quy hoạch nông lâm nghiệp, nhng thiếu sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan. Tính pháp lý của công tác quy hoạch đất đai trong các văn
bản hầu nh không có và cũng không đợc đặt ra. Vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đợc Đảng và Nhà
nớc quan tâm và chỉ đạo một cách sát sao bằng các văn bản pháp luật và đợc xem nh một luận chứng cho sự phát triển nền kinh tế đất nớc. Điều này đợc
thể hiện rõ qua từng giai đoạn cụ thể sau:
Thời kỳ 1975 - 1980
Thời kỳ này nớc ta mới thống nhất đất nớc, Hội đồng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo phân vùng quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp Trung -
ơng để triển khai công tác này trên phạm vi cả nớc. Đến cuối năm 1978 các
phơng án phân vùng nông lâm nghiệp và chế biến nông sản của 7 vùng kinh tế và tất cả các tỉnh đã lập kế hoạch và đợc Chính phủ phê duyệt. Trong
các phơng án đó đều đề cập đến quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp và coi đó là luận chứng quan trọng để phát triển ngành. Hạn chế của thời kỳ
này là thiếu số liệu điều tra cơ bản về đất đai, tính khả thi của các phơng án cha cao vì cha tính đến khả năng đầu t.
Thời kỳ 1981 - 1986
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5 ra quyết định xúc tiến công tác điều tra cơ bản lập tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lợng sản xuất, nghiên cứu
chiến lợc kinh tế, xã hội, dự thảo kế hoạch triển vọng để xây dựng tích cực cho kế hoạch 5 năm sau 1986 1990.
Kết quả là nội dung và cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ đợc đề cập đến ở cấp huyện, tỉnh và cả nớc. Quy hoạch sử dụng đất
cấp xã cha đợc đề cập đến.
Thời kỳ 1987 - 1992
Năm 1987 Luật đất đai đầu tiên của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đợc ban hành, trong đó có một số điều nói về quy haọch đất đai.
Tuy nhiên nội dung quy hoạch sử dụng đất cha đợc nêu ra.
77
Ngày 15041991 Tổng cục Quản lý ruộng đất đã ra Thông t 106QH- KHRĐ hớng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất. Thông t đã hớng dẫn cụ thể quy
trình, nội dung và phơng pháp lập quy hoạch sử dụng đất. Kết quả là nhiều tỉnh đã lập quy hoạch ®Êt ®ai cho mét nöa sè x· trong
tØnh b»ng kinh phí địa phơng. Tuy nhiên các cấp lớn hơn cha đợc thực hiện.
Từ năm 1993 đến nay
Tháng 071993 Luật đất đai sử đổi đợc công bố. Trong Luật này các điều khoản nói về quy hoạch đất đai đã đợc cụ thể hơn Luật đất đai năm
1987.
Từ năm 1993 đến nay, Tổng cục Địa chính đã triển khai quy hoạch đất đai toàn quốc giai đoạn 1996 2010. Dự án quy hoạch này đã đợc Chính
phủ thông qua và Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng quy hoạch đất đai của các bộ, ngành
và các tỉnh. Quy hoạch đất đai theo lãnh thổ hành chính cấp tỉnh đã và đang triển
khai hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nớc. Ngày 12101998, Tổng cục Địa chính ra công văn 1814CV-TCĐC về
việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cùng với các hớng dẫn kèm theo về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ngày 01102001 Chính phủ ban hành Nghị định 68NĐ-CP cđa ChÝnh phđ vỊ viƯc triĨn khai lËp quy ho¹ch, kế hoạch sử dụng đất ở 4 cấp hành
chính. Ngay sau đó Tổng cục Địa chính đã ban hành Thông t 18422001TT-
TCĐC ngày 01112002 kèm theo quết định sè 424a, 424b, Thông t 20742001TT-TCĐC ngày 14122001 để hớng dẫn các địa phơng thực hiện
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị định 68NĐ-CP. Ngày 0107 2004 Luật §Êt ®ai míi Lt §Êt ®ai 2003 chÝnh thøc có
hiệu lực, Luật đã quy định rõ về công tác quản lý Nhà nớc về đất đai, trong đó nêu rõ nội dung công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất.
88
Luật Đất đai năm 2003 tại mục 2 từ ®iỊu 21 ®Õn ®iỊu 30 quy ®Þnh cơ thĨ vỊ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 21,22 quy định
nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều 23 quy định về nội dung chđ u cđa quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sư dơng đất, điều 25 đã quy định
rõ cả 4 cấp hành chính trong cả nớc phải lập quy hoạch sử dụng đất, điều 26 quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều 27 nói về việc điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất, điều 29 quy định việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
Ngày 09022004 Chính phủ ban hành Chỉ thị số 052004CT-TTg về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003.
Ngày 29102004 Chính phủ ban hành Nghị định số 1812004NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai.
Ngày 01112004 Bộ tài nguyên và Môi trờng ban hành Thông t sè 302004TT-BTNMT vỊ viƯc híng dÉn lËp, ®iỊu chØnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
99
Phần 2 nội dung và phơng pháp nghiên cứu
2.1. nội dung nghiên cøu 2.1.1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình nghiên cứu quy hoạch trên thế giới Tình hình nghiên cứu quy hoạch ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×