Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 60trang

Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất là những phần lãnh thổ cụ thể với đầy đủ các đặc tính vốn có của nó, bao gồm các yếu tố sau:
- Đặc điểm khí hậu, địa hình, thổ nhỡng. - Hình dạng và mật độ khoanh thửa
- Đặc điểm thuỷ văn, địa chất. - Đặc điểm thảm thực vật tự nhiên.
- Các yếu tố sinh thái. - Mật độ, cơ cấu và đặc điểm phân bố dân c.
- Tình trạng và sự phân bố cơ sở hạ tầng. - Trình độ phát triển của các ngành sản xuất.
Do tác động đồng thời của nhiều yếu tố cho nên để tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và môi trờng, cần đề ra
những quy tắc chung và riêng về chế độ sử dụng đất, căn cứ vào những quy luật đã đợc phát hiện, tuỳ theo từng điều kiện cụ thể và từng mục đích cần
đạt. Nh vậy đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất chính là:
- Nghiên cứu các quy luật về chức năng của đất nh một t liệu sản xuất chủ yếu.
- Đề xuất các biện pháp tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và môi trờng trong tất cả các ngành căn cứ
vào điều kiện tự nhiên, kinh tÕ x· héi cơ thĨ cđa tõng vïng l·nh thổ.

1.2. cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng ®Êt


Cïng víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi víi quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nớc thì nhu cầu sử dụng đất của xã hội ngày càng gia
tăng, trong khi đó đất đai thì có hạn. Do đó công tác quy hoạch kế hoạch sử
dụng đất cần phải đợc thực hiện một cách hợp lý, đồng bộ giữa các cấp các ngành. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nớc ta luôn coi đây là vấn đề đợc quan
tâm hàng đầu.
44
Nhà nớc ta đã ban hành một hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai nh: Hiến pháp, Luật và các văn bản dới luật. Nó tạo ra cơ sở pháp lý vững
chắc đảm bảo cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Chơng II, điều 17 Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 nêu rõ: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc thống nhất quản lý. Điều 18 quy định : Nhà nớc thống nhất quản lý toàn bộ đất đai
theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Để phù hợp với thực tiễn khách quan về tình hình quản lý sử dụng đất hiện tại và trong tơng lai. Ngày 01072004 Lt ®Êt ®ai 2003 chÝnh thøc cã
hiƯu lùc, trong đó đã quy định rõ việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tại điều 6 quy định: Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 13 nội
dung quản lý Nhà nớc về đất ®ai”, ®iỊu 21 ®Õn ®iỊu 30 quy ®Þnh chi tiÕt về công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
Ngoài các văn bản có tính pháp lý cao còn có các văn bản dới luật. các văn bản của các ban ngành trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vai trò, ý
nghĩa, căn cứ, nội dung và phơng pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Nghị định số 1812004NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về việc hớng dẫn thi hành Luật đất đai - Thông t số 302004TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của bộ Tài
nguyên và Môi trờng về việc hớng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Quyết định số 042005QĐ - BTNMT của Bộ tài nguyên môi trờng ngày 30062005 về việc ban hành Quy trình lập, điều chỉnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Chỉ thị số 152001TC-UB ngày 02072001 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.3. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất hiện nay trên thế giới và Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×