Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất

Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất

Tải bản đầy đủ - 60trang

1.1. khái quát về quy hoạch sử dụng đất


1.1.1. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất


Quy hoạch sử dụng đất là một hiện tợng kinh tế xã hội đặc thù. Đây là một hoạt động khoa học vừa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh ph¸p lý cđa
mét hƯ thèng c¸c biƯn ph¸p kü tht, kinh tÕ, x· héi đợc xử lý bằng các phân
tích tổng hợp về sự phân bố địa lý và các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có tính chất đặc trơng, từ đó đa ra giải pháp định vị cụ thể của viƯc tỉ chøc ph¸t
triĨn kinh tÕ x· héi cđa mét vùng lãnh thổ nhất định. Cụ thể là đáp ứng nhu cầu mặt bằng sử dụng đất hiện tại và tơng lai của các ngành, các lĩnh vực
cũng nh nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên xã hội một cách tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao.
Về bản chất cần đợc xác định dựa trên quan điểm nhận thức: Đất đai là đối tợng của các mối quan hệ sản xuất, quy hoạch sử dụng đất không chỉ nằm
ở khía cạnh kỹ thuật, cũng không chỉ thuộc về hình thức pháp lý mà nó nằm bên trong việc tổ chức sử dụng đất đai nh một t liệu sản xuất đặc biệt gắn
chặt với ph¸t triĨn kinh tÕ – x· héi. Nh vËy quy hoạch sử dụng đất đai là một hiện tợng kinh tÕ – x· héi thĨ hiƯn ®ång thêi ba tÝnh chất:
- Pháp chế: Xác định tính pháp chế về mục đích và quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo sử dụng và quản lý đất đai theo pháp luật.
- Kỹ thuật: Các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật nh điều tra, khảo sát xây dựng bản đồ, khoanh định, xử lý số liệu trên cơ sở khoa học kỹ thuật.
- Kinh tế: Nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả cao tiềm năng của đất Nh vậy: Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ
thuật và phấp chế của Nhà nớc về tổ chức sử dụng đất đày đủ, hợp lý, có hiệu quả cao thông qua việc phân phối và tái phân phối quỹ đất Nhà nớc, tổ chức
sử dụng đất nh một t liệu sản xuất cùng với các t liệu sản xuất khác gắn liền với đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và
bảo vệ môi trờng

1.1.2. Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất


33
Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất là những phần lãnh thổ cụ thể với đầy đủ các đặc tính vèn cã cđa nã, bao gåm c¸c u tè sau:
- Đặc điểm khí hậu, địa hình, thổ nhỡng. - Hình dạng và mật độ khoanh thửa
- Đặc điểm thuỷ văn, địa chất. - Đặc điểm thảm thực vật tự nhiên.
- Các yếu tố sinh thái. - Mật độ, cơ cấu và đặc điểm phân bố dân c.
- Tình trạng và sự phân bố cơ sở hạ tầng. - Trình độ phát triển của các ngành sản xuất.
Do tác động đồng thời của nhiều yếu tố cho nên để tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và môi trờng, cần đề ra
những quy tắc chung và riêng về chế độ sử dụng đất, căn cứ vào những quy luật đã đợc phát hiện, tuỳ theo từng điều kiện cụ thể và từng mục đích cần
đạt. Nh vậy đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất chính là:
- Nghiên cứu các quy luật về chức năng của đất nh một t liệu sản xuất chủ yếu.
- Đề xuất các biện pháp tổ chức sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao kết hợp với bảo vệ đất và môi trờng trong tất cả các ngành căn cứ
vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã héi cơ thĨ cđa tõng vïng l·nh thỉ.

1.2. c¬ së pháp lý của quy hoạch sử dụng đất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất Đối tợng nghiên cứu của quy hoạch sử dụng đất

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×