Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Nền nông nghiệp lạc hậu vẫn được duy trì. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối. Nguyễn Tri Phương Phan Thanh Giản Tôn Thất Thuyết Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-

Nền nông nghiệp lạc hậu vẫn được duy trì. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối. Nguyễn Tri Phương Phan Thanh Giản Tôn Thất Thuyết Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-

Tải bản đầy đủ - 33trang

thuộc địa đến nền kinh tế Việt Nam là:

A. Nền nông nghiệp lạc hậu vẫn được duy trì.


B. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.


C. Cột chặt kinh tế nước ta vào kinh tế Pháp và biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.

D. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối.


Đáp án C . Cột chặt kinh tế nước ta vào kinh tế Pháp
và biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam?
A. Hiệp ước Hác- Măng.
B. Hiệp ước Pa- tơ- nốt.
C. Hiệp ước năm 1874
D. Hiệp ước Hác-Măng và Pa-tơ-nốt.
Đáp án C: Hiệp ước Pa-tơ-nốt
Nam gửi tới Hội nghị Vecxai là đòi chính phủ Pháp
A.Trao trả độc lập và rút khỏi Việt Nam
B. Thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam
C. Tiến hanh cải cách xã hội, nới lỏng ách cai trị ở thuộc địa
D. Thừa nhận quyền tự do báo chí, xuất dương, hội họp.
Đáp án B
:
Thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam
người trấn thủ thành Hà Nội?
A.Hoàng Diệu

B. Nguyễn Tri Phương


C. Phan Thanh Giản


D. Tôn Thất Thuyết


Đáp án B: Nguyễn Tri Phương
kết hợp giữa:

A. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.


B. Chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân


C. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước.


D. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam


Đáp án A : Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Rất tiếc
bạn đã trả lời sai
Câu 1: Ai là người nói câu nói nổi tiếng:

Người ta đo chiều cao từ đầu đến trời chứ không đo từ đầu đến chân ?

Đáp án A: Napoleon Bô-na-pac
Câu 2: Ai là người đặt chân lên mặt trăng
đầu tiên?
Đáp án B: Neil Amstrong
giả
Câu 3: Bài hát I Swear dịch ra tiếng

Việt có nghĩa là?
Đáp án . Tôi hứa
Câu 4: Tứ đại khí là những vật khổng lồ trong di

sản văn hoá cổ truyền nước ta. Đó là những vật nào?
Đáp án:
Pho tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo
Thiên, Chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh.
giả
Câu 5: Ai là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?
Đáp án: Nguyễn Quan Quang 1246

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nền nông nghiệp lạc hậu vẫn được duy trì. Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối. Nguyễn Tri Phương Phan Thanh Giản Tôn Thất Thuyết Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×