Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương trình có tâp nghiệm trong khoảng là :

Phương trình có tâp nghiệm trong khoảng là :

Tải bản đầy đủ - 0trang

TOÁN 11

A. x = kp ;B. x =kp

;

3C. x =kp

;

4D. x =kp

.

2Hoạt động 5: Cũng cố :

- Qua bài này các em cần nắm cách giải phương trình cosx = a.

- Nắm được các công thức nghiệm và công thức nghiệm trong các trường hợp đặc biệt.D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Làm các bài tập 3,4 (SGK)

- Đọc tiếp bài: Phương trình lượng giác cơ bản(Mục3,4).TỐN 11Tiết 8

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

Hoạt động của HSHoạt động của GVGhi bảng- Nhắc lại cách giải phương trình

- Lên bảng trả lời.cosx = a.

- Yêu cầu HS lên bảng trả lời.Hoạt động 2: Phương trình tanx = a.

Hoạt động của HSHoạt động của GV- Điều kiện xác định của

- Nêu điều kiện.- Theo dõi và trả lời

câu hỏi.

2ĐK : x �  k  k �Z .- Giáo viên hướng dẫn họctanx = a � x  arctana  k , k �Zsinh tìm nghiệm PT (3).

+ Nhận xét gì về sự sai khác

này ?

+ Số nghiệm PT này là gì ?

- Cho HS ghi nhận kí hiệu- Ghi nhận chú ý.3. Phương trình tanx = a (3)phương trình là gì ?của các hồnh độ giao điểm- Ghi nhận kí hiệu.Tóm tắt ghi bảng*Chú ý :

+ tan x  tan � x    k , k �Z .

+ TQ : tan f  x  tang x� f  x  g x  k , k �Z .

+ tan x  tan  0 � x   0  k1800 , k �Zarctan.

- Cho HS ghi nhận các chú ý.2A-5-25TOÁN 11

Hoạt động 3: Cũng cố cách giải phương trình tanx = a.

Chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm giải hai câu .

Hoạt động của HS- Nhận nhiệm vụ

- Làm việc theo nhúm,

thụng bỏo kết quả khi

hoàn thành nhiệm vụ

- Đại diện nhúm trỡnh

bày, cỏc nhúm khỏc

nhận xột

- Chỉnh sửa cho khớp

với đáp số của GV.Hoạt động của GV

- Giao nhiệm vụ cho từng

nhúm

- Theo giỏi và giúp đỡ khi

cần thiết

- Yờu cầu đại diện một

nhúm trỡnh bày

- Yờu cầu đại diện nhúm

khỏc nhận xột

- Đưa ra lời giải ngắn gọn

và chớnh xỏc nhất cho cả

lớp.Tóm tắt ghi bảng

Giải các phương trình sau :

a) tanx = tan

;

3b) tanx = 1 ;

c) tanx = 0;

d) tanx = -1 ;

e) tanx = 1

;

5f) tan( 2x  350 ) =3.TOÁN 11

Hoạt động 4: Phương trình cotx = a.

Hoạt động của HSHoạt động của GVTóm tắt ghi bảng- Điều kiện xác định của

- Nêu điều kiện.- Theo dõi và trả lời

câu hỏi.- Ghi nhận kí hiệu.phương trình là gì ?4. Phương trình cotx = a (4)- Giáo viên hướng dẫn họcĐK : x �k  k �Z .sinh tìm nghiệm PT (4).cotx = a � x  arccot a  k , k �Z+ Nhận xét gì về sự sai khác*Chú ý :của các hoành độ giao điểm+ cot x  cot � x    k , k �Z .này ?+ TQ : cot f  x  cot g x+ Số nghiệm PT này là gì ?

- Cho HS ghi nhận kí hiệu- Ghi nhận chú ý.arccota.� f  x  g x  k , k �Z .

+ cot x  cot  0 � x   0  k1800 , k �Z- Cho HS ghi nhận các chú ý.Hoạt động 5: Cũng cố cách giải phương trình cotx = a.

Chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm giải hai câu .

Hoạt động của HS

- Nhận nhiệm vụ

- Làm việc theo nhúm,

thụng bỏo kết quả khi

hoàn thành nhiệm vụ

- Đại diện nhúm trỡnh

bày, cỏc nhúm khỏc nhận

xột

- Chỉnh sửa cho khớp với

đáp số của GV.Hoạt động của GV

- Giao nhiệm vụ cho từng

nhúm

- Theo giỏi và giúp đỡ khi cần

thiết

- Yờu cầu đại diện một nhúm

trỡnh bày

- Yờu cầu đại diện nhúm khỏc

nhận xộtTóm tắt ghi bảngGiải các phương trình sau :

a) cot x = cot2

;

9b) cotx = 1 ;

c) cotx = 0;

d) cotx = -1 ;TOÁN 11

e) cotx = 3 ;

f) cot( 2x  300 ) =1

3.- Đưa ra lời giải ngắn gọn và

chớnh xỏc nhất cho cả lớp.Hoạt động 6: Cũng cố :

- Qua bài này các em cần nắm cách giải phương trình tanx = a, cotx = a.

- Nắm được các công thức nghiệm và công thức nghiệm trong các trường hợp đặc biệt.

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Làm các bài tập 5, 6, 7 (SGK)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương trình có tâp nghiệm trong khoảng là :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×