Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ - 143trang

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 68 Ngày soạn:
Ngày dạy:
ôn tập học kì ii
tiếp theo
Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

I. Mục tiêu HS thực hiện thành thạo kĩ thuật các giai đoạn và nâng cao thành tích trong nhảy xa
. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. II. Địa điểm - Phơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp - Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT:
+ §éng t¸c tay + §éng t¸c bơng
+ §éng t¸c lên + Động ctác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây ch»ng h«ng ngang däc 6-8’
1-2’
5-6’ 1v
4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 137
B. Cơ bản 1. Nhảy xa
- Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau
+ Bật nhảy cóc
+ Chạy đà giậm nhảy bớc bộ trên không qua xà thấp tiếp đất bằng
chân lăng.
- Luyện tập nâng cao thành tích và kĩ thuật nhảy xa
Củng cè: - Gäi 1-2 HS thùc hiƯn nh¶y xa
30-32 26-28’
2X20
m
2X30
m
2X30
m
2X30
m
2-3
l
4-5
l
4-5’ 1-2
l
…XXX …XXX
…XXX …XXX
- Cho häc sinh tËp
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS tËp, quan s¸t sưa sai
- Cho HS chơi
- lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại.
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cói th¶ láng 5’
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 138
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho
nhảy xa, luyện chạy bền. 2X8
2X8
n
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bµi tËp vỊ nhµ
Rót kinh nghiƯm :
………………………………………………….. -----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 69
Ngày soạn: Ngày dạy:
kiểm tra häc k× ii kiĨm tra rltt kiĨm tra nhảy xa kiểu ngồi
I. Mục tiêu Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu
cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện -Sân tập trờng, bàn ghế GV, hố nhảy xa, thớc mét.

III. Tiến trình dạy - häc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×