Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Mục tiêu - Đá cầu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Mục tiêu - Đá cầu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ - 143trang

I. Mục tiêu - Đá cầu


+ Ôn: Tâng búng cầu, Tâng giật cầu, Tâng cầu Tấn công bằng mu bàn chân Đỡ cầu bằng đùi Ngực. Đá cầu thấp chân bằng mu chính diện
Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân HS thực hiện tơng đối thành thạo kĩ thuật tâng đỡ và tấn công bằng mu bàn
chân, biết và thực hiện đợc đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Học sinh nghiêm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c lun tËp. RÌn lun søc bền.

II. Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu.


III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp - Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp


- ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong
- Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài
6-8 1-2
5-6 1v
4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Líp trëng b¸o c¸o - GV phỉ biÕn mơc tiêu
- GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
B. Cơ bản - Ôn tập:
+ Tâng búng cầu 30-32
26-28 - Cho häc sinh tËp
X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 129
4-5 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS tËp theo nhóm 2 ngời một ngời tung cầu một nời đỡ cầu
sau đó đổi vai. - GV quan sát sửa sai
X X X X X X X - Chia ®Ịu HS ra 4 s©n tËp
- Cho HS tËp, quan sát sửa sai - GV phân tích làm mẫu cho HS
tập, quan sát sửa sai - Chia đều HS ra 4 sân tập
- Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại.
C. kết thúc. - Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn tâng cầu, luyện chạy
bền. 5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- NhËn xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 65 Ngày soạn:
Ngày dạy:
G.V: trơng Quang Khởi - Trờng THCS Yên Thái 130

I. Mục tiêu - Đá cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu - Đá cầu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×