Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu, sân đá cầu Mục tiêu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập trờng, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu, sân đá cầu Mục tiêu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập trờng, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ - 143trang

đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật, đúng luật.

II. Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu, sân đá cầu


III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp - Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp


- ổn định tổ chøc líp - Phỉ biÕn mơc tiªu tiÕt häc

2. Khëi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây chằng hông ngang dọc 6-8
1-2
5-6
1v 4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Líp trëng b¸o c¸o - GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
B. C¬ bản 1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra phát cầu thấp chân nghiêng mình
2. Cách cho điểm + 9-10 Giỏi: Thực hiện đúng kĩ
thuật, cả 10 lần phát đúng ô quy định
+ 7-8 Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật, 710 lần phát đúng ô quy
định + 5-6 Đạt: Kĩ có sai sót, 5,610
lần phát đúng ô quy định 30-32
XXXXXXX XXXXXXX
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 125
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 em. Mỗi em phát 10 quả liên
tục. - Trờng hợp đặc biệt do GV quyết
định.
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền .
5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - NhËn xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 63 Ngày soạn:
Ngày dạy:
đá cầu

I. Mục tiêu


G.V: trơng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 126
Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân HS thực hiện tơng đối thành thạo kĩ thuật tâng đỡ và tấn công bằng mu bàn
chân, biết và thực hiện đợc đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền.

II. Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập trờng, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu.


III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp - Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp


- ổn định tỉ chøc líp - Phỉ biÕn mơc tiªu tiÕt häc

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong
- Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài
6-8 1-2
5-6 1v
4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Líp trëng b¸o c¸o - GV phỉ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Đá cầu
- Ôn tập: + Tâng búng cầu
+ Tâng giật cầu 30-32
26-28 - Cho học sinh tËp
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 127
- Cho HS tập theo nhãm 2 ngêi mét ngêi tung cÇu mét nêi đỡ cầu
sau đó đổi vai. - GV quan sát sửa sai
X X X X X X X - Chia đều HS ra 4 sân tập
- Cho HS tập, quan sát sửa sai - GV phân tích làm mẫu cho HS
tập, quan sát sửa sai - Chia đều HS ra 4 sân tập
- Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại.
C. kết thúc. - Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn tâng cầu, luyện chạy
bền. 5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 64
Ngày soạn: Ngày dạy:
đá cầu
G.V: trơng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 128

I. Mục tiêu - Đá cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu, sân đá cầu Mục tiêu Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập trờng, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. Nội dung và phong pháp lên lớp.

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×