Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Mục tiêu - Nhảy cao: Địa điểm Ph

Mục tiêu - Nhảy cao: Địa điểm Ph

Tải bản đầy đủ - 143trang

- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ
cho nhảy cao, cách chạy đà - giậm nhảy - đá lăng . Bóng
chuyền 2X8
2X8
n
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết häc
- Ra bµi tËp vỊ nhµ
Rót kinh nghiƯm :
…………………………………………………..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 54
Ngày soạn: Ngày dạy:
nhảy cao tttc - chạy bền

I. Mục tiêu - Nhảy cao:


+ Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua - TTTC: Ôn tập. Chuyền bóng thấp tay. Chun bãng cao tay. Ph¸t bãng thÊp tay
.
Ph¸t bãng cao tay nam - Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Thực hiện đợc tơng đối tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua, cố gắng nâng cao thành tích.

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập trờng, bàn ghế GV, cột - xà - đệm. III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức líp


- Phỉ biÕn mơc tiªu tiÕt häc 6-8’
1-2’ X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trêng THCS Yªn Thái 108
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây chằng hông ngang dọc 5-6
1v 4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
- Líp trëng b¸o cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Nhảy cao
+ Chạy đà - giậm nhảy chân lăng đá song song với xà.
- Luyện tập kĩ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua.
2.TTTC: Ôn tập. + Chuyền bóng thấp tay.
+Chuyền bãng cao tay. +Ph¸t bãng thÊp tay
. + Ph¸t bãng cao tay nam

3. Ch¹y bỊn - Lun tËp ch¹y bỊn


+ Nam 800m + N÷ 600m
Cđng cè: - 2 HS thùc hiện 4 giai đoạn kĩ
thuật nhảy cao kiểu Bớc qua. 30-32
23-25
2
l
6-8
l
5’
2’ XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX
- GV cho HS tËp. - GV quan sát sửa sai
- Sau mỗi lợt nhảy GV nâng cao dần mức xà để HS tập.
X X X X
X X X X X X X X
GV §H BC
X X X X - Cho HS luyện tập chạy bền
- Lớp quan sát, gäi HS nhËn xÐt
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trêng THCS Yªn Thái 109
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ
cho nhảy cao, cách chạy đà - giậm nhảy - đá lăng và luyện
chạy bền . Bóng chuyền 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày .
tháng
năm 200 ..
Tiết 55
Ngày soạn: Ngày dạy:
nhảy cao tttc

I. Mục tiêu - Nhảy cao:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu - Nhảy cao: Địa điểm Ph

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×