Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Tải bản đầy đủ - 143trang

- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho
nhảy xa, luyện chạy bền. 2X8
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiÕt häc
- Ra bµi tËp vỊ nhµ
Rót kinh nghiƯm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 12 năm 2009
Ngày soạn: 25 12 08 Ngày dạy:
01 09
Tiết 35 kiểm tra häc kú i kiĨm tra rltt
nh¶y xa kiĨu “ngåi”
I. Mục tiêu Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu
cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, hố nhảy xa, thớc mét.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp


- ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động t¸c tay 6-8’
1-2’
5-6’
1v 4X8
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
G.V: trơng Quang Khởi - Trờng THCS Yên Thái 69
- ép dây chằng hông ngang dọc 2
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích
nhảy xa kiểu Ngồi. 2. Cách cho điểm
Bảng thành tích
Giỏi Khá
Đạt Nam
3.4m 3.1m
2.7m Nữ
2.9m 2.7m
2.3m + 9-10 Giỏi: Thực hiện đúng kĩ
thuật. TT đạt mức giỏi + 7-8 Khá: Thực hiện đúng kĩ
thuật giai đoạn trên không. TT đạt mức khá
+ 5-6 Đạt: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. TT
cha đạt mức đạt. + 3-4 Cha đạt: Thực hiện không
đúng kĩ thuật. Thành tích không đạt ở mức đạt.
30-32 XXXXXXX
XXXXXXX
- Kiểm tra nam riêng, nữ riêng - Kiểm tra làm nhiều đợt
- Cho HS nhảy thử 1-2 lần. Nếu lần kiểm tra đầu tiên đợc điểm cao nhất
thì không cần kiểm tra lần tiếp theo. - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS
- Trờng hợp đặc biệt do GV quyết định.
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng + Nh¶y thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền .
5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt đánh giá tiết học
G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yªn Thái 70

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 12 năm 2009
Ngày soạn: 25 12 08 Ngày d¹y:
… 01 09
TiÕt 36 kiĨm tra häc kú i kiểm tra rltt
nhảy xa kiểu ngồi
I. Mục tiêu Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu
cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, hố nhảy xa, thớc mét.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×