Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập Cách cho điểm

Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập Cách cho điểm

Tải bản đầy đủ - 143trang

Rút kinh nghiệm : ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 12 năm2008
Ngày soạn: 10 12 08 Ngày dạy:
12 08
Tiết 32
kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi
I. Mục tiêu Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu
cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu Ngồi và đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, hố nhảy xa, thớc mét.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp


- ổn định tỉ chøc líp - Phỉ biÕn mơc tiªu tiÕt häc

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
6-8 1-2’
5-6’
1v 4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng b¸o c¸o - GV phỉ biÕn mơc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 63
- ép dây chằng hông ngang däc 2
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu Ngồi.

2. Cách cho điểm


Bảng thành tích
Giỏi Khá
Đạt Nam
3.4m 3.1m
2.7m Nữ
2.9m 2.7m
2.3m + 9-10 Giỏi: Thực hiện đúng kĩ
thuật. TT đạt mức giỏi + 7-8 Khá: Thực hiện đúng kĩ
thuật giai đoạn trên không. TT đạt mức khá
+ 5-6 Đạt: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. TT
cha đạt mức đạt. + 3-4 Cha đạt: Thực hiện không
đúng kĩ thuật. Thành tích không đạt ở mức đạt.
30-32 XXXXXXX
XXXXXXX
- Kiểm tra nam riêng, nữ riêng - Kiểm tra làm nhiều đợt
- Cho HS nhảy thử 1-2 lần. Nếu lần kiểm tra đầu tiên đợc điểm cao nhất
thì không cần kiểm tra lần tiếp theo. - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS
- Trờng hợp đặc biệt do GV quyết định.
C. kết thúc. - Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền .
5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm : …………………………………………………..
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 64
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 12 năm2008
Ngày soạn: 15 12 08 Ngày dạy:
12 08
Tiết 33
Ôn tập học kỳ I nhảy xa

I. Mục tiêu - Nhảy xa:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập Cách cho điểm

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×