Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 10 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 24
kiểm tra chạy ngắn
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60
m
I. Mục tiêu Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của HS. Yêu cầu HS thực hiện tốt kĩ thuật chạy
cự ly ngắn và cố gắng đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có đờng chạy ngắn, bàn ghế GV, 4 đôi bàn đạp, đồng hồ bấm giây. Nội dung
ĐL Phơng pháp Tổ chức
A. Mở đầu 1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động tác chân
+ Động tác toàn thân
- ép dây chằng hông ngang dọc + Chạy bớc nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau
6-8 1-2’
5-6’ 1v
4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 3X20
m
3X30
m
3X30
m
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng b¸o cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
…XXX …XXX
…XXX
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 47
B. Cơ bản 1. Kiểm tra kĩ thuật và thành
tích chạy ngắn 60
m
.
Cách đánh giá xếp loại. - Điểm 9-10giỏi: Thực hiện đúng
4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích đạt mức giỏi RLTT
- Điểm 7-8khá: Thực hiện đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật chạy giữa
quãng, thành tích đạt mức khá RLTT.
- Điểm 5-6đạt: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một
số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát, thành tích đạt mức
đạt RLTT. - Điểm 3-4Cha đạt: Thực hiện t-
ơng đối đúng kĩ thuật XPT và kĩ thuật bớc chạy, nhng không đạt
thành tích ở mức đạt RLTT. 30-32
60m
xp ®Ých
x x x x x x x x x x x x x x
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt từ 3- 4 HS
- GV xác định thành tích của HS bằng đồng hồ bấm giây.
- Mỗi HS chỉ tham gia kiểm tra một lần, trờng hợp đặc biệt GV có
thể kiểm tra thêm, khi kiểm tra lần hai điểm không quá 8.
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: tập các ĐT bổ trợ cho
nhảy cao. 5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
Rút kinh nghiệm: …………………………………………………..
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái X
X
48
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 15 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 25
nhảy xa - chạy bền

I. Mục tiêu - Nhảy xa:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×