Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 10 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 23
Chạy ngắn - nhảy xa
I. Mục tiêu -Chạy ngắn: Ôn một số bài tập trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát thấp -
chạy lao- chạy giữa quãng - về đích60m - Nhảy xa:
+ Ôn phối hợp chạy đà 5 -7 bớc phối hợp giậm nhảy bớc bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng.
+ Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, bài tập phát triển sức mạnh chân. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các bổ trợ.
Thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật các giai đoạn trong nhảy xa và ném bóng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 20 quả bóng ném.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Bài TD tay không 5 ĐT:
- ép dây chằng hông ngang dọc - Bật xa tại chỗ
6-8 1-2
5-6 1v
4X8
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trởng báo cáo - GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
B. Cơ bản 30-32
XXX I
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 45
+ Chạy đà - giậm nhảy bớc bộ chân lăng qua xà thấp rơi xuống
hố cát bằng chân lăng.
- Ôn phối hợp chạy đà 5 -7 bớc
giậm nhảy bớc bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
Củng cố: - Gọi 2 HS chạy đà 5 -7 bớc
giậm nhảy bớc bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng.
2
l
X20
m
2-3
l
2-3
l
4-5
l
10-12 XXX
ĐHTChơi X X X X X
X X X X X GV cho HS lần lợt 4em vào bàn đạp và
chạy các em kh¸c quan s¸t nhËn xÐt
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
- Cho häc sinh tËp X X X X X X X
X X X X X X X
- GV chia lớp thành 2 nhóm tập: + Chạy ngắn
+ Nhảy xa
- Cho cán sự bộ môn một nhóm - Cho HS tập, quan sát sửa sai
- Cho HS chạy bền - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh
giá
C. kết thúc. - Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm: ..
G.V: trơng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 46
BGH ký duyệt Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 10 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 24
kiểm tra chạy ngắn
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60
m
I. Mục tiêu Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của HS. Yêu cầu HS thực hiện tốt kĩ thuật chạy
cự ly ngắn và cố gắng đạt thành tích cao. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có đờng chạy ngắn, bàn ghế GV, 4 đôi bàn đạp, đồng hồ bấm giây. Nội dung
ĐL Phơng pháp Tổ chức
A. Mở đầu 1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học

2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×