Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi: Chạy hai lần hít vào hai

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi: Chạy hai lần hít vào hai

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 6 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 22
Chạy ngắn nhảy xa - chạy bền

I. Mục tiêu - Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao- chạy giữa quãng - về đích60m


một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, - Nhảy xa:
+ Ôn phối hợp chạy đà 3 -5 bớc giậm nhảy bớc bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng.
+ Một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn giậm nhảy bớc bộ trên không. - Chạy bền:
+ Trò chơi: Chạy hai lần hít vào hai lần thở ra Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các bổ trợ.
Thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật trong nhảy xa và ném bóng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 20 quả bóng ném.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai,
hông, gối. - Bài TD tay không 5 §T:
6-8’ 1-2’
5-6’ 1v
4X8 4X8
10
l
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Líp trởng báo cáo - GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trêng THCS Yên Thái 43
- ép dây chằng hông ngang dọc 10
B. Cơ bản 1. Chạy ngắn
+ Xuất phát thấp - chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m
- Ôn bài tập + Chạy bớc nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi + Trò chơi chạy lò co tiếp sức
chuyển vật Nhảy xa
- Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy đà - giậm nhảy bớc bộ chân
lăng qua xà thấp rơi xuống hố cát bằng chân lăng.
+ Chạy đà - giậm nhảy co chân lăng qua xà thấp rơi xuống hố cát bằng hai
chân. - Ôn phối hợp chạy đà 5 -7 bớc
giậm nhảy trên không và tiếp đất bằng chân lăng.

3. Chạy bền - Trò chơi: Chạy hai lần hít vào hai


lần thở ra Củng cố:
- Gọi 2 HS 1 nam, 1 n÷ thùc hiƯn 2 -4 bíc cuèi – ra søc cuèi cïng nÐm
bãng xa 30-
32 12-
14
2-3
l
2-3
l
4-5
l
10- 12
2-3
l
XXX I
XXX I
ĐHTChơi X X X X X
X X X X X 60m
GV cho HS lần lợt 4em vào bàn đạp và chạy các em khác quan sát nhận
xét X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho häc sinh tËp X X X X X X X
X X X X X X X
- GV chia líp thành 2 nhóm tập:
+ Chạy ngắn + Nhảy xa
- Cho cán sự bộ môn một nhóm - Cho HS tập, quan sát sửa sai
- Cho HS tập ở ngoài trớc
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Nh¶y th¶ láng + Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học 5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS thả lỏng
Rút kinh nghiƯm: …………………………………………………..
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 44
BGH ký duyệt Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 10 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 23
Chạy ngắn - nhảy xa
I. Mục tiêu -Chạy ngắn: Ôn một số bài tập trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát thấp -
chạy lao- chạy giữa quãng - về đích60m - Nhảy xa:
+ Ôn phối hợp chạy đà 5 -7 bớc phối hợp giậm nhảy bớc bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng.
+ Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, bài tập phát triển sức mạnh chân. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các bổ trợ.
Thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật các giai đoạn trong nhảy xa và ném bóng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 20 quả bóng ném.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi: Chạy hai lần hít vào hai

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×