Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy ngắn - Ôn bài tập Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ: Chạy bền - Luyện tập chạy bền

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy ngắn - Ôn bài tập Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ: Chạy bền - Luyện tập chạy bền

Tải bản đầy đủ - 143trang

-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 25 10 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 20
Chạy ngắn nhảy xa - chạy bền
I. Mục tiêu -Chạy ngắn: Ôn một số bài tập trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát thấp -
chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m - Nhảy xa:
+ Ôn phối hợp chạy đà 3 -5 bớc giậm nhảy vào ván giậm bật cao. + Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
- Chạy bền: + Luyện tập chạy bền
Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các bổ trợ. Thực hiện đúng kĩ thuật trong nhảy xa và ném bóng.

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 20 quả bóng ném.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT:
6-8 1-2
5-6 1v
4X8
4X8
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Lớp trởng báo cáo - GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trêng THCS Yên Thái 39
- ép dây chằng hông ngang dọc 10
ĐHKĐ B. Cơ bản

1. Chạy ngắn - Ôn bài tập


+ Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi
+ Trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật
+ Xuất phát thấp - chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m

2. Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ:


+ Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau - Ôn phối hợp chạy đà 3 -5 bớc
giậm nhảy vào ván giậm bật cao.

3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền


+ Nam 700m, nữ 500m
Củng cố: - Gọi 2 HS 1 nam, 1 n÷ thùc
hiƯn 2 bíc ci – ra søc cuèi cïng nÐm bãng xa
30-32 12-14’
2X20
m
2X30
m
2X30
m
4-5
l
10-12’
4-5
l
…XXX I
…XXX I
ĐHTChơi X X X X X
X X X X X 60m
GV cho HS lần lợt 4em vào bàn đạp và chạy các em khác quan sát nhận xét
- Cho học sinh tËp
X X X X X X X X X X X X X X
- GV chia lớp thành 2 nhóm tập: + Nhảy xa
+ Chạy ngắn
- Cho cán sự bộ môn một nhóm - Cho HS tËp, quan s¸t sưa sai
X X X X X X X X X X X X X X
- líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt đánh giá
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét ®¸nh gi¸ tiÕt häc 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS thả lỏng - Ra bài tập về nhà
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 40
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 11 năm2008
Ngày soạn: 6 11 08 Ngày dạy:
11 08
Tiết 21
Chạy ngắn - nhảy xa
i. Mục tiêu - Chạy ngắn: Ôn một số bài tập trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát thấp -
chạy lao- chạy giữa quãng - về đích60m - Nhảy xa:
+ Ôn phối hợp chạy đà 3 -5 bớc giậm nhảy trên không. + Một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy bớc bộ trên
không. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các bổ trợ.
Thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật trong nhảy xa và ném bóng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 20 quả bóng ném.

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy ngắn - Ôn bài tập Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ: Chạy bền - Luyện tập chạy bền

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×