Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Tải bản đầy đủ - 143trang

-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 15 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 17
bài td - chạy ngắn - chạy bền

I. mục tiêu - Chạy ngắn:


+ ¤n lun n©ng cao kÜ tht, bỉ sung mét sè điểm cơ bản trong Luật điền kinh phần chạy cự li ngắn
-Bài TD: + Ôn từ nhịp 1 39 bài TD phát triển chung nữ
+ Ôn từ nhịp 1 - 45 bài TD phát triển chung nam + Học từ nhịp 40 45 nữ
- Chạy bền: Trò chơi Chạy díc dắc tiếp sức Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung
ôn luyện. Thực hiện tơng tốt kĩ thuật xuất phát thấp Chạy lao - chạy giữa quãng. Nắm đợc một số điểm cơ bản trong Luật điền kinh

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 4 đôi bàn đạp

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 §T:
6-8’ 1-2’
5-6’ 1v
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Lớp trởng báo cáo - GV cho HS khởi động
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trêng THCS Yên Thái 33
B. Cơ bản 1. Chạy ngắn
+ Ôn xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng
+ Một số điểm cơ bản trong Luật điền kinh
2.Bài TD - Ôn:
+ Từ nhịp 1 - 39 nữ + Từ nhịp 1 – 45 nam
- Häc tõ nhÞp 40 – 45 nữ Nội dung SGV 19

3. Chạy bền - Trò chơi:


+ Chạy díc dắc tiếp sức Củng cố:
- Gọi 2 HS nữ thực hiện từ nhịp 40 - 45
- Xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng
30-32 13-15
4
l
10-12
4
l
4
l
5 …XXX
…XXX
- Cho häc sinh tËp - Häc sinh thùc hiÖn trên bàn đạp
- quan sát sửa sai - GV giới thiệu ngắn gọn HS ghi nhớ
- Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng - Cho HS ôn, quan sát söa sai
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
- GV phân tích làm mẫu cho HS tËp - Quan s¸t sưa sai
- Cho häc sinh chơi - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh
giá
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng + Nh¶y thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho
chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD, kĩ thuật xuất phát thấp
chạy lao chạy giữa quãng 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm: ..
.. G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yên Thái
34
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 15 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 18
bài td - chạy ngắn

I. mục tiêu - Chạy ngắn:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×