Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Tải bản đầy đủ - 143trang


Rút kinh nghiệm: ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 10 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 15
bài td- chạy ngắn - chạy bền I. mục tiêu
- Chạy ngắn: + Xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng cự li 30 40m
-Bài TD: + Ôn từ nhịp 1 34 bài TD phát triển chung nữ
+ Ôn từ nhịp 1 - 40 bài TD phát triển chung nam - Chạy bền: Trò chơi Chạy díc dắc tiếp sức
Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn luyện. Biết và thực hiện đợc kĩ thuật xuất phát thấp Chạy lao và chạy giữa
quãng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 4 đôi bàn đạp

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 §T:
+ §éng t¸c tay 6-8’
1-2’
5-6’ 1v
4X8
2
l
X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yên Thái 29
- ép dây chằng hông ngang dọc 2
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Chạy ngắn
- Ôn động tác: + Xuất phát thấp chạy lao và
chạy giữa quãng
2.Bài TD - Ôn:
+ Từ nhịp 1 - 34 nữ + Từ nhịp 1 40 nam

3. Chạy bền - Trò chơi:


+ Chạy díc dắc tiếp sức Củng cố:
- Gäi 2 HS 1 nam, 1 n÷ thùc hiƯn từ nhịp 26 29 nữ, 27
36nam - Xuất phát thấp chạy lao và
chạy giữa quãng 30-32
13-15
4
l
10-12
4
l
4
l
5 …XXX
…XXX …XXX
- Cho häc sinh tËp - Häc sinh thùc hiện trên bàn đạp
- quan sát sửa sai - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn, quan s¸t sưa sai
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
- Quan s¸t sưa sai - Cho học sinh chơi
- lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho
chạy, luyện chạy bền, các ĐT cña 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 30

Rút kinh nghiệm: ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 10 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 16
Lý thuyết
Một số híng dÉn lun tËp søc bỊn mơc 2 I. Mơc tiªu
- Gióp häc sinh cã mét sè hiĨu biÕt vỊ sức bền và phơng pháp tập luyện đơn giản để c¸c em tËp lun søc bỊn. BiÕt vËn dơng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày.

II. Địa điểm Ph


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Chạy bền - Trò chơi:

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×