Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ - 143trang

-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 6 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 14
chạy ngắn - bài td

I. mục tiêu - Chạy ngắn:


+ Ôn kĩ thuật xuất phát thấp + Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi
+ Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao -Bài TD:
+ Ôn từ nhịp 19 29 bài TD phát triển chung nữ + Ôn từ nhịp 20 - 36 bài TD phát triển chung nam
Học từ nhịp 30 34 nữ, 37 40 nam - Chạy bền: Luyện tập chạy bền
I. Mục tiêu Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung
ôn luyện. Biết và thực hiện đợc các động tác tiếp theo của bài TDLH nam, nữ; Biết kết hợp xuất phát thấp chạy lao

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 4 đôi bàn đạp

III. Nội dung và phong pháp lên lớp.


Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
6-8 1-2
5-6 1v
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng b¸o cáo - GV cho HS khởi động
G.V: trơng Quang Khởi - Trờng THCS Yên Thái 27
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
B. Cơ bản 1. Chạy ngắn
- Ôn: + Xuất phát thấp
+ Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi
+ Kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao
2.Bài TD - Ôn:
+ Từ nhịp 19 - 29 nữ + Từ nhịp 20 36 nam
- Học: Từ nhịp 30 34 nữ, 37
– 40nam Cñng cè:
- Gäi 2 HS 1 nam, 1 nữ thực hiện từ nhịp 30 34nữ, 37
40nam - Kĩ thuật xuất phát thấp chạy
lao 30-32
13-15’
3
l
2
l
10-12’ 4
l
4
l
…XXX …XXX
- Cho häc sinh tËp - Quan s¸t sửa sai
- Cho HS chơi - GV phân tích làm mÉu – cho
HS tËp – quan s¸t sưa sai - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ
riêng - Cho HS ôn, quan sát sửa sai
- Phân tích làm mẫu - Cho HS tËp
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho
chạy, luyện chạy bền, các §T cña 5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yªn Thái 28

Rút kinh nghiệm: ..
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 10 năm2008
Ngày soạn: 10 10 08 Ngày dạy:
10 08
Tiết 15
bài td- chạy ngắn - chạy bền I. mục tiêu
- Chạy ngắn: + Xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng cự li 30 40m
-Bài TD: + Ôn từ nhịp 1 34 bài TD phát triển chung nữ
+ Ôn từ nhịp 1 - 40 bài TD phát triển chung nam - Chạy bền: Trò chơi Chạy díc dắc tiếp sức
Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn luyện. Biết và thực hiện đợc kĩ thuật xuất phát thấp Chạy lao và chạy giữa
quãng. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn và vật chuẩn, 4 đôi bàn đạp

III. Nội dung và phong pháp lªn líp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×