Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng 9 năm2008
Tiết 5 Ngày soạn: 6 9 08
Ngày dạy:
9 08 Đội hình đội ngũ-chạy ngắn
Chạy bền
I. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng
trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi
+ T thế sẵn sàng - xuất phát - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc
phục. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung
ôn tập. Biết và thực hiện đợc các động tác hồi tĩnh. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn. III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT:
+ Động tác tay + Động tác bụng
+ Động tác lờn + Động ctác chân
+ Động tác toàn thân 6-8
1-2
5-6 1v
4X8
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
2
l
X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Líp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khëi ®éng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 9
4X8 B. Cơ bản

1. Đội hình đội ngũ - Ôn:


+ Đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải,
vòng trái. + Đội hình 0 3 6 - 9
+ Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng
2. Chạy ngắn - Ôn trò chơi: Chạy tiếp sức con
thoi - T thế sẵn sàng xuất phát

3. Chạy bền - Giới thiệu hiện tợng chuột rút


- Luyện tập chạy bền:
+ Nam 700
m
+ Nữ 550
m
30-32 10-12’
10-12’ 1-2
l
3
l
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn
bộ nội dung ĐHĐN - GV quan sát sửa sai
- GV cho HS chơi XXX
XXX - Cho häc sinh tËp
- Quan s¸t sưa sai - GVgiíi thiƯu ng¾n gän, cho häc
sinh tËp. - GV cho HS lun tập chạy bền
C. kết thúc. - Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn ĐHĐN, một số ĐT
bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền 5
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm: ..
G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yªn Th¸i …X X…
…X X… …X X…
…X X
10
-----------------------------

------------------------------- BGH ký duyệt
Ngày
tháng 9 năm2008 Ngày soạn: 6 9 08
Ngày dạy:
9 08
Tiết 6
Kiểm tra đhđn lấy điểm 15 chạy ngắn

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×