Tải bản đầy đủ - 143 (trang)
Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn:

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn:

Tải bản đầy đủ - 143trang

BGH ký duyệt Ngày
tháng 9 năm2008
Tiết 3 Ngày soạn: 25 8 08
Ngày dạy:
9 08 Đội hình đội ngũ-chạy ngắn
chạy bền
I. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng
trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức
+ Mặt, vai, lng hớng chạy xuất phát - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục
Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn tập. Biết đợc thế nào là cực điểm và cách khắc phục

II. Địa điểm Phơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


- Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,
vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT:
- ép dây chằng hông ngang dọc 6-8
1-2
5-6 1v
4X8
4X8 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
- Líp trëng b¸o c¸o - GV cho HS khëi ®éng:
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X B. Cơ bản

1. Đội hình đội ngũ - Ôn:


+ Đi đều - đứng lại, đổi chân khi 30-32
10-12 X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
G.V: tr¬ng Quang Khëi - Trờng THCS Yên Thái 5
- XuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau:
+ Mặt hớng chạy xuất phát + Vai hớng chạy xuất phát
+ Lng hớng chạy xuất phát 3. Chạy bền
- Giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục
SGV38 - Luyện tập chạy bền:
+ Nam 700
m
+ Nữ 550
m
Củng cố:
10-12 1-2
l
3
l
3
l
3
l
6-8 - GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp
thành 4 nhóm ôn tập toàn bộ nội dung ĐHĐN
- GV quan sát sửa sai
- GV cho HS chơi XXX
XXX - Cho học sinh tập
- Quan sát sửa sai - GVgiới thiệu ngắn gọn, HS ghi nhận
và ¸p dơng ngay trong tËp lun
H: ThÕ nµo lµ hiƯn tợng cực điểm?
Cách khắc phục? - HS trả lời-HS khác nhËn xÐt bỉ sung
C. kÕt thóc. - Th¶ láng:
+ Cói thả lỏng + Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn §H§N
5’
2X8
n
2X8
n
2X8
n
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X
- Cho HS th¶ láng - Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà

Rút kinh nghiệm:
..
G.V: trơng Quang Khởi - Trêng THCS Yªn Thái XXX
XXX XXX
XXX
6
BGH ký duyệt Ngày
tháng 9 năm2008
Tiết 4 Ngày soạn: 25 8 08
Ngày dạy:
9 08 Đội hình đội ngũ
chạy ngắn
I. Mục tiêu - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng
trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi
+ T thế sẵn sàng - xuất phát Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung
ôn tập. Biết và thực hiện đợc các động tác hồi tĩnh. II. Địa điểm Ph

ơng tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn. III. Nội dung và phong pháp lên lớp.
Nội dung ĐL
Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu

1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp Đội hình đội ngũ - Ôn:

Tải bản đầy đủ ngay(143 tr)

×